Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Znamenia Pánovho príchodu

1 Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista, okolo ktorého budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia,
2 nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nijakým duchom ani slovom, ani listom, údajne naším, ako by už bol nastal Pánov deň. 3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. 5 Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? 6 A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas. 7 To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. 8 A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom; 9 toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi, 10 a všemožnou neprávosťou bude zvádzať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11 Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.

Povolaní na spásu

13 My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvätil Duchom a vierou v pravdu.
14 K tomu vás povolal naším evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. 15 Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa naučili, či naším slovom, či listom. 16 Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, 17 nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove.