Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Očistenie chrámu

1 Makabejec a jeho prívrženci pod Pánovým vedením obsadili chrám a mesto.
2 Zničili oltáre, ktoré cudzinci nastavali na námestí, i miesta pohanských kultov. 3 Keď po dvojročnej prestávke očistili chrám a vystavali iný oltár, z kameňov vykresali oheň, vzali ho, priniesli obety, aj kadidlovú obetu. Znova zapaľovali lampy a kládli predkladané chleby. 4 Keď to vykonali, padli na tvár a prosili Pána, aby už nedopustil podobné zlo, ale ak sa aj niekedy prehrešia, aby ich trestal mierne a nevydával ich rúhavým a barbarským pohanom. 5 Ten istý deň, na ktorý pripadlo znesvätenie chrámu pohanmi, uskutočnilo sa očistenie chrámu. Stalo sa to tiež v dvadsiaty piaty deň toho istého mesiaca, teda kisléva. 6 Plní radosti osem dní slávili sviatok ako na slávnosť Stánkov, keď si pripomínali, ako nedávno museli slávnosť Stánkov prežiť v horách, ukrývajúc sa ako divá zver v jaskyniach.10,6 2Mak 5,27 7 Preto nosili brečtanom ovenčené palice, zelené ratolesti a palmové listy. Spievali hymny na počesť toho, ktorý im doprial, aby mohli očistiť jeho miesto. 8 Vydali spoločné rozhodnutie, ktorým celému židovskému národu prikázali každoročne sláviť tieto dni. 9 Tak sa skončili udalosti súvisiace s Antiochom, zvaným Epifanés.

Antiochos Eupator

10 Teraz však v súvislosti s Antiochom Eupatorom, synom toho nešľachetného, len v krátkosti poukážeme na to, čo súviselo s útrapami vtedajších bojov.10,10 1Mak 6,17
11 Keď prevzal kráľovstvo, za správcu štátnych vecí vymenoval akéhosi Lysiasa, najvyššieho veliteľa Koilesýrie a Fenície.10,11 1Mak 3,32 12 Ptolemaios, zvaný Makron, si predsavzal, že sa voči Židom bude správať spravodlivo vzhľadom na nespravodlivosť, ktorou boli postihnutí, a pokúšal sa pokojnou cestou riešiť ich záležitosti. 13 Jeho priatelia ho u Eupatora obžalovali a každý ho nazýval zradcom, pretože opustil Cyprus, ktorý mu Filométor zveril, a prešiel k Antiochovi Epifanovi. Keďže nemohol so cťou naďalej vykonávať svoju moc, otrávil sa a tak skoncoval so životom.

Gorgias proti Židom

14 Gorgias sa stal hlavným veliteľom tých miest. Naverboval vojakov a rôznym spôsobom bojoval proti Židom.10,14 1Mak 3,38
15 Spolu s ním ožobračovali Židov aj Idumejčania, ktorí boli pánmi nad výhodne položenými opevneniami. Židov a zbehov z Jeruzalema prijímali a usilovali sa predĺžiť vojnu. 16 Prívrženci Makabejca vykonali modlitby, prosili Boha, aby bol ich spojencom, a zaútočili na opevnenia Idumejčanov. 17 Udatne na nich zaútočili, zmocnili sa ich miest a pomstili sa za tých, čo bojovali na hradbách. Tých, čo sa hnali proti nim, pozabíjali; zničili nie menej ako dvadsaťtisíc vojakov. 18 Nie menej ako deväťtisíc mužov utieklo do dvoch veľmi dobre opevnených veží, ktoré mali všetko potrebné na časy obliehania. 19 Sám Makabejec vždy odchádzal na miesta, kde ho potrebovali, ale Šimona a Jozefa aj so Zachejom nechal s dostatočným počtom mužov na obliehanie týchto miest. 20 Šimonovi ľudia boli však ziskuchtiví a dali sa striebrom podplatiť od tých, čo boli vo vežiach. Len čo dostali sedemdesiattisíc drachiem, dovolili niektorým prekĺznuť. 21 Keď Makabejcovi oznámili, čo sa stalo, zvolal vodcov ľudu a obvinil ich, že za striebro predali bratov, keď proti nim pustili ich nepriateľov. 22 Tých, čo sa stali zradcami, usmrtili. Hneď potom dobyli obe veže. 23 Pretože sa mu so zbraňou v ruke všetko darilo, Makabejec pozabíjal v dvoch pevnostiach viac ako dvadsaťtisíc ľudí.

Júdov boj s Timotejom

24 Timotej, ktorého už predtým Židia porazili, zhromaždil mohutné žoldnierske vojsko, pridal k nemu nemalý počet jazdcov z provincie Ázie a pritiahol, aby sa útokom zmocnil Judska.10,24 2Mak 8,30; 12,10.21-25
25 Keď sa Timotej približoval, Makabejec a jeho ľudia si hádzali na hlavu prach, bedrá si opásali vrecovinou a tak sa modlili k Bohu. 26 Pred stupňami oltára sa vrhali na zem a prosili Boha, aby im bol milostivý, aby bol nepriateľom ich nepriateľov a protivníkom ich protivníkov, ako o tom jasne hovorí zákon.10,26 Ex 23,22; 2Mak 8,27 27 Po modlitbe vzali zbrane a vytiahli ďaleko od mesta. Keď sa priblížili k nepriateľom, zastali. 28 Hneď pri východe slnka obe strany zaútočili. Jedni videli svoj úspech a víťazstvo okrem svojej statočnosti aj v dôvere v Pánovu pomoc, druhí sa v bojoch nechali unášať len svojou vášňou. 29 Keď boj naplno vzplanul, nepriateľom sa ukázalo päť jazdcov z neba na koňoch so zlatými uzdami. Oni viedli židovské vojsko.10,29 2Mak 2,21 30 Makabejca vzali medzi seba, kryli ho svojím brnením a chránili pred zranením, no na protivníkov vrhali strely a blesky. To ich natoľko omráčilo a oslepilo, že sa vo veľkom zmätku rozutekali. 31 Pozabíjaných bolo dvadsaťtisícpäťsto mužov a šesťsto jazdcov. 32 Sám Timotej utiekol do pevnosti nazývanej Gazara. Bola veľmi dobre opevnená a jej veliteľom bol Chaireas. 33 Muži Makabejca s nadšením štyri dni obliehali pevnosť. 34 Tí, čo boli vnútri, spoliehali sa na nedobytnosť pevnosti, a tak sa nesmierne rúhali a vykrikovali urážlivé slová. 35 Keď na úsvite piateho dňa dvadsiati mladíci z radov Makabejcov rozpálení hnevom počuli to rúhanie, mužne zaútočili na múry. Ako rozzúrené šelmy zrážali každého, kto im prišiel do cesty. 36 Aj druhí podobne zaútočili na obrancov z iných strán, zapaľovali bašty, podpaľovali hranice dreva a zaživa upaľovali rúhačov. Iní zasa rozbíjali brány a keď voviedli dnu zvyšok vojska, zmocnili sa mesta. 37 Zabili aj Timoteja, ktorý sa ukryl v akejsi cisterne, aj jeho brata Chairea a Apollofana. 38 Keď to vykonali, oslavovali Pána chválospevmi a ďakovnými piesňami, že také veľké veci koná pre Izrael a dáva im víťazstvo.