Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

35. kapitola

Svätenie Paschy

1 Joziáš slávil v Jeruzaleme Paschu na počesť Hospodina. Veľkonočného baránka zabili štrnásteho dňa prvého mesiaca.35,1 2Krn 30,1
2 Kňazom určil ich povinnosti a pobádal ich k službe v Hospodinovom dome. 3 Levitom, ktorí vyučovali celý Izrael a boli pre Hospodina posvätení, prikázal: „Uložte svätú archu do domu, ktorý postavil izraelský kráľ Šalamún, Dávidov syn. Už ju nemusíte nosiť na pleciach. Teraz slúžte Hospodinovi, svojmu Bohu, a jeho izraelskému ľudu!35,3 Ex 25,10-15; 1Krn 23,26; 2Krn 5,4-7 4 Zoskupte sa podľa rodín na triedy podľa predpisu izraelského kráľa Dávida a jeho syna Šalamúna.35,4-5 1Krn 23 5 Rozostavte sa vo svätyni podľa rodinného začlenenia k svojim bratom z ľudu, a to pre každú skupinu jedno oddelenie léviovskej rodiny. 6 Zabite veľkonočného baránka! Posväťte sa a baránka pripravte i svojim bratom, aby sa tak splnilo slovo Hospodina, dané prostredníctvom Mojžiša.“ 7 Joziáš priniesol pre pospolitý ľud ako obetný dar drobné stádo: ovce a kozľatá, spolu tridsaťtisíc kusov, k tomu tritisíc kusov dobytka ako dar pre všetkých účastníkov Paschy. Pochádzalo to z kráľovho majetku. 8 Jeho hodnostári tiež priniesli milodary pre ľud, kňazov a levitov. Chilkija, Zecharja, Jechíel, predstavení Božieho domu, darovali kňazom na Paschu dvetisícšesťsto baránkov a tristo kusov dobytka. 9 Konanja, Šemaja a Netaneel, jeho bratia, ďalej Chašabja, Jeíel a Jozabád, levitskí hodnostári, darovali levitom na Paschu päťtisíc oviec a päťsto kusov dobytka. 10 Keď sa zriadila služba, kňazi si stali na svoje miesto a leviti sa zoradili do tried podľa kráľovho príkazu. 11 Potom zabíjali veľkonočné baránky, kňazi kropili krv, čo od nich prevzali, a leviti sťahovali kože. 12 Spaľovanú obetu však odkladali stranou, aby sa dala skupinám rodín prostého ľudu a tie ju obetovali Hospodinovi, ako sa o tom píše v Mojžišovej knihe. To isté urobili s dobytkom. 13 Veľkonočného baránka piekli podľa predpisu na ohni a zasvätené dary varili v hrncoch, v kotlíkoch a v misách a hneď roznášali všetkému pospolitému ľudu.35,13 Ex 12,8; Dt 16,7 14 Potom ho pripravili sebe a kňazom, pretože kňazi Áronovci boli zaujatí prinášaním spaľovaných obiet a tukov až do noci. Leviti to nachystali sebe a kňazom, Áronovcom. 15 Speváci Asáfovci stáli na svojom mieste podľa príkazu Dávida, Asáfa, Hemána a kráľovho vidca Jedutúna. Ani vrátnici pri jednotlivých bránach nemuseli prerušiť službu, lebo ich bratia leviti im pripravili jedlo.35,15 1Krn 25,1-26 16 V ten deň sa zriadila celá služba na počesť Hospodina zasvätením Paschy a prinášaním spaľovaných obiet na Hospodinovom oltári podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítomní Izraeliti svätili v tom čase Paschu a slávnosť Nekvasených chlebov sedem dní. 18 Podobná Pascha sa v Izraeli nesvätila od čias proroka Samuela. Žiaden izraelský kráľ nesvätil takú Paschu ako Joziáš, kňazi, leviti, celý Júda, prítomní Izraeliti a obyvatelia Jeruzalema.35,18 2Krn 30,26 19 Táto Pascha sa svätila v osemnástom roku Joziášovej vlády.

Joziášov koniec

20 Po všetkom tom, ako dal Joziáš do poriadku chrám, vypravil sa egyptský kráľ Necho do boja ku Karkemišu pri Eufrate. Joziáš vyrazil proti nemu.35,20 2Krľ 23,28-30
21 Ten však vyslal k nemu poslov s odkazom: „Čo ťa je do mňa, judský kráľ? Nevypravil som sa dnes proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem vojnu. Boh mi prikázal, aby som sa ponáhľal. Ustúp Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa nezničil!“ 22 Joziáš mu však neustúpil, ale sa odvážil naňho zaútočiť. Nedbal na Nechove slová, hoci pochádzali od Boha, ale vyrazil do boja na rovine pri Megidde. 23 Kráľa Joziáša však strelci zasiahli. Kráľ prikázal svojim služobníkom: „Odveďte ma, lebo som ťažko ranený.“ 24 Služobníci ho preniesli z bojového voza a na druhom voze dopravili do Jeruzalema, kde zomrel. Pochovali ho v hroboch jeho predkov. Celé Judsko a Jeruzalem smútili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil o Joziášovi žalospev. Dodnes ospevujú všetci speváci a speváčky svojimi žalospevmi Joziáša. Stalo sa to v Izraeli zvykom. Možno ich nájsť zapísané v Žalospevoch. 26 Ostatné Joziášove príbehy, prejavy jeho zbožnosti v zhode so zákonom Hospodina, 27 dávnejšie i novšie príbehy, sú zapísané v Knihe izraelských a judských kráľov.