Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

29. kapitola

Chizkija

1 Chizkija mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Zecharjova dcéra, sa volala Abija.29,1-2 2Krľ 17,3
2 Robil to, čo uznával Hospodin za správne, celkom tak, ako to robieval jeho praotec Dávid. 3 V prvom mesiaci prvého roka svojej vlády otvoril dvere Hospodinovho domu a opravil ich. 4 Priviedol kňazov a levitov, zhromaždil ich na východnom nádvorí 5 a povedal im: „Čujte ma, leviti! Teraz sa posväťte, posväťte i dom Hospodina, Boha svojich otcov, a povynášajte nečistotu zo svätyne.29,5 2Krľ 16,10-14 6 Veď naši otcovia sa spreneverili, robili Hospodinovi, nášmu Bohu, naprotiveň, opustili ho, odvrátili si tvár od príbytku Hospodina a otočili sa mu chrbtom. 7 Uzavreli i dvere do predsiene, pozhášali lampy, nepálili kadidlo a neprinášali spaľované obety vo svätyni Boha Izraela. 8 Preto sa Hospodin rozhneval na Judsko i Jeruzalem a urobil ich predmetom hrôzy, zdesenia a posmechu, ako to sami vidíte. 9 Preto padli naši otcovia mečom a naši synovia, naše dcéry a naše ženy sú v zajatí.29,9 2Krn 28,5-8.17-18 10 Teraz zamýšľam uzavrieť zmluvu s Hospodinom, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil svoj prudký hnev. 11 Nebuďte teda ľahostajní, synovia moji, lebo vás si vyvolil Hospodin, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Máte byť jeho služobníkmi a páliť mu kadidlo.“29,11 Nm 3,6-12 12 Tu sa pustili do diela leviti. Z Kohátovcov: Machat, syn Amasaja a Joel, syn Azarju. Z Merariovcov: Kíš, syn Abdiho, a Azarja, syn Jehallelela. Z Geršónovcov: Joách, syn Zimmu a Eden, syn Joácha. 13 Z Elicafánovcov: Šimri a Jeíel. Z Asáfovcov: Zecharja a Mattanja. 14 Z Hemánovcov: Jechíel a Šimei. Z Jedutúnovcov: Šemaja a Uzzíel. 15 Keď zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a prišli na kráľov príkaz podľa Hospodinových slov vyčistiť jeho dom. 16 Kňazi vošli dovnútra Hospodinovho domu, aby ho vyčistili. Všetku nečistotu, čo našli v Hospodinovom chráme, povynášali na jeho nádvorie. Leviti to prevzali a odniesli k potoku Kidrón. 17 S posväcovaním začali v prvý deň prvého mesiaca a na ôsmy deň toho istého mesiaca sa dostali k Hospodinovej predsieni. Osem dní posväcovali Hospodinov dom a šestnásteho dňa prvého mesiaca boli hotoví. 18 Potom navštívili kráľa Chizkiju a hlásili: „Vyčistili sme celý Hospodinov dom, oltár na spaľované obety s celým zariadením, stôl na predkladané chleby s celým príslušenstvom. 19 Všetky predmety, ktoré zavrhol kráľ Acház za svojej vlády, keď sa stal odpadlíkom od Boha, sme upratali a posvätili. Je to pred Hospodinovým oltárom.“ 20 Včasráno zhromaždil kráľ Chizkija hodnostárov mesta a vyšiel do Hospodinovho domu. 21 Nato priviedol sedem býčkov, sedem baranov, sedem jahniat a sedem capov ako obetu za hriech, a to za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko. Áronovcom, kňazom, prikázal obetovať na Hospodinovom oltári. 22 Vtedy porážali dobytok, kňazi zachytávali krv a kropili ňou oltár. Zabíjali aj barany a krvou kropili oltár, zabíjali jahňatá a kropili krvou oltár. 23 Potom priviedli pred kráľa a zhromaždenie capy ako obetu za hriech a položili na ne ruky.29,23-24 Lv 4,13-24; 16,15-22 24 Kňazi ich zabíjali a ich krv prinášali na oltár ako obetu za hriech na zmierenie pre celý Izrael, lebo kráľ prikázal priniesť spaľovanú obetu a obetu za hriech pre celý Izrael. 25 Do Hospodinovho domu postavil levitov s cimbalmi, harfami a citarami podľa príkazu Dávida, kráľovho vidca Gáda a proroka Nátana. Lebo tak to odkázal Hospodin po svojich prorokoch.29,25 1Krn 25,1 26 Leviti stáli s dávidovskými hudobnými nástrojmi a kňazi s trúbami. 27 Chizkija dal priniesť na oltár spaľovanú obetu. Súčasne so spaľovanou obetou zaznela pieseň Hospodinovi a zvučali trúby za sprievodu hudobných nástrojov izraelského kráľa Dávida.29,27 1Krn 23,5 28 Celé to zhromaždenie vzdávalo poctu, znel spev a zvučali trúby. To všetko trvalo, kým sa neskončila spaľovaná obeta. 29 Keď sa skončili spaľované obety, kráľ i všetci prítomní pokľakli a klaňali sa. 30 Kráľ Chizkija s hodnostármi prikázal levitom predniesť Hospodinovi chválospev na slová Dávida a vidca Asáfa. Tí radostne spievali chválospev, pokľakli a klaňali sa.29,30 2Krn 23,18 31 Potom vyhlásil Chizkija: „Teraz ste spôsobilí na službu Hospodinovi. Pristúpte a prineste obetné dary a ďakovné obety Hospodinovmu domu.“ Zhromaždenie prinieslo obetné dary i ďakovné obety a tí štedrejší aj spaľované obety. 32 Počet spaľovaných obiet, ktoré prinieslo zhromaždenie, bol: sedemdesiat kusov hovädzieho dobytka, sto baranov a dvesto jahniat, to všetko na spaľovanú obetu Hospodinovi. 33 Zasvätených darov bolo šesťsto kusov dobytka a tritisíc oviec. 34 Kňazov však bolo málo, takže nestačili sťahovať kože zo všetkých spaľovaných obiet. Vypomáhali im bratia leviti, kým sa neskončila práca a kňazi sa neposvätili. Leviti sa totiž horlivejšie posväcovali než kňazi.29,34 2Krn 30,3.16n 35 Aj spaľovaných obiet s tukom obiet spoločenstva a s nápojovými obetami k spaľovaným obetám bolo veľa. Tak sa obnovila služba v Hospodinovom dome.29,35 Lv 3,3.16; Nm 15,3-10 36 Chizkija i všetok ľud sa radovali z toho, čo im Boh pripravil, lebo sa to udialo nečakane rýchlo.