Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

22. kapitola

Achazja

1 Obyvatelia Jeruzalema dosadili po ňom za kráľa jeho najmladšieho syna Achazju. Všetkých starších synov totiž vyvraždila skupina záškodníkov, ktorá s Arabmi vnikla do tábora. Tak sa stal kráľom Achazja, syn judského kráľa Joráma.22,1-9 2Krľ 8,25-29; 9,27
2 Achazja mal štyridsaťdva rokov, keď sa stal kráľom, a jeden rok vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Omriho dcéra, sa volala Atalja. 3 I on sa uberal cestami domu Achába, lebo jeho matka mu radila, aby konal svojvoľne. 4 Hospodinovi robil naprotiveň ako Achábov dom, lebo po otcovej smrti sa mu oni stali poradcami na vlastnú skazu. 5 Na ich radu sa vypravil s izraelským kráľom Jorámom, synom Achába, do vojny proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi do Ramót-Gileádu. Sýrčania Joráma zranili, 6 takže sa utiahol do Jezreelu, aby sa hojil z rán, ktoré utŕžil v Ráme22,6 T. j. Ramót-Gileád., keď bojoval proti sýrskemu kráľovi Chazaelovi. Judský kráľ Achazja, syn Jorámov, zišiel do Jezreelu navštíviť Achábovho syna Joráma, pretože bol ranený. 7 Riadením Božím však návšteva u Joráma prispela k Achazjovmu pádu. Počas návštevy vyšiel s Jorámom do boja proti Jehuovi, synovi Nimšiho, ktorého pomazal Hospodin na vyhubenie Achábovho domu.22,7 1Krľ 19,16; 2Krľ 9,6-7 8 Keď Jehu vykonával súd nad Achábovým domom, našiel judských hodnostárov a synovcov Achazjových, ktorí mu slúžili, a vyvraždil ich.22,8 2Krľ 10,12-14 9 Potom pátral po Achazjovi. Toho dolapili, keď sa skrýval v Samárii. Priviedli ho k Jehuovi a zabili. Pochovali ho však, lebo povedali: „Bol synom Jošafáta, ktorý hľadal Hospodina celým srdcom.“ V Achazjovej rodine nemal kto prevziať kráľovstvo.22,9 2Krľ 9,27

Atalja

10 Keď Achazjova matka Atalja videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetko potomstvo judského kráľovského domu.22,10-12 2Krľ 11,1-3
11 Ale kráľova dcéra Jošabat vzala Joáša, Achazjovho syna, uniesla ho spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, a umiestnila ho i s jeho dojkou v spálni. Tam ho Jošabat, dcéra kráľa Joráma a žena kňaza Jojadu, pretože bola Achazjovou sestrou, ukrývala pred Ataljou, aby ho nemohla zabiť. 12 Skrýval sa u nich v Božom dome šesť rokov, kým Atalja vládla v krajine.