Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

19. kapitola

Predpoveď o záchrane Jeruzalema

1 Keď to kráľ Chizkija počul, roztrhol si šaty, zaodel sa vrecovinou a vstúpil do Hospodinovho domu.19,1-37 2Krn 32,20-23; Iz 37,1-3819,1 Gn 37,34; 2Sam 3,31; Est 4,1
2 Nato poslal správcu paláca Eljakíma, pisára Šebnu a starších spomedzi kňazov zaodiatych vrecovinou, za prorokom Izaiášom, synom Amóca. 3 Povedali mu: „Takto vraví Chizkija: ‚Tento deň je dňom súženia, trestu a potupy, lebo synovia majú vyjsť z lona, ale niet sily na pôrod. 4 Možno Hospodin, tvoj Boh, počúva hrozby rabšaka, ktorého poveril jeho pán, asýrsky kráľ, hanobiť živého Boha. Za hrozby, ktoré si počul, ho tvoj Boh Hospodin potrestá. Pomodli sa za zvyšok, ktorý tu ešte je.‘“ 19,4 1Sam 17,10; Jer 10,10 5 Keď prišli služobníci kráľa Chizkiju k Izaiášovi, 6 ten im povedal: „Odkážte svojmu pánovi: Takto vraví Hospodin: ‚Neboj sa hrozieb, ktoré si počul a ktorými ma urážali pážatá asýrskeho kráľa. 7 Dám mu totiž vnuknutie. Počuje správu a vráti sa do svojej vlasti, kde ho dám sťať mečom.‘“ 19,7 2Krľ 19,35n

Nová výzva na kapituláciu

8 Keď sa rabšake vrátil, zastihol asýrskeho kráľa pri útoku na Libnu. Dozvedel sa totiž, že sa stiahol z Lachíša.
9 Dostal hlásenie o kúšskom kráľovi Tirhakovi: „Maj sa na pozore! Vypravil sa do boja proti tebe!“ Znovu vypravil poslov ku Chizkijovi s odkazom: 10 „Takto povedzte judskému kráľovi Chizkijovi: ‚Nedaj sa zneužiť svojím Bohom, na ktorého sa spoliehaš v domnienke, že Jeruzalem nepadne do moci asýrskeho kráľa.19,10 2Krľ 18,30 11 Iste si počul, čo urobili asýrski králi rôznym krajinám, ktoré prepadli hubiacej kliatbe. Ty by si mal byť vyslobodený? 12 Mohli azda bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, vyslobodiť Gozán, Charán, Recef a Edenovcov v Telassáre?19,12 2Krľ 18,33n 13 Kdeže je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu, kráľ mesta Sefarvajimu, Heny a Ivvy?‘“

Chizkijova modlitba

14 Chizkija prevzal od poslov listy a prečítal ich. Potom vystúpil do Hospodinovho domu a rozložil ich pred Hospodinom.
15 Chizkija sa modlil k Hospodinovi: „Hospodin, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty jediný si Bohom všetkých pozemských kráľovstiev. Ty si utvoril nebesia i zem.19,15 Gn 1,1; Ex 25,22; Ž 80,2; Sk 4,24 16 Nakloň, Hospodin, ucho a počúvaj. Otvor oči, Hospodin, a viď! Vypočuj si hrozby Sancheríba, ktoré odkázal, aby hanobil živého Boha. 17 Skutočne, Hospodin, asýrski králi spustošili národy a ich krajiny. 18 Ich bohov spálili a zničili, pretože to vôbec neboli bohovia, ale len dielo ľudských rúk, drevo a kameň. 19 Teraz však Hospodin, Bože, zachráň nás, prosím, z jeho moci. Nech všetky pozemské kráľovstvá poznajú, že ty, Hospodin, si jediný Boh.“

Izaiášovo povzbudenie

20 Vtedy odkázal Izaiáš, Amócov syn, Chizkijovi: „Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: ‚Vypočul som si tvoju modlitbu vo veci asýrskeho kráľa Sancheríba.‘
21 Toto o ňom vyriekol Hospodin: ‚Pohŕda tebou, vysmieva sa ti panna, dcéra Siona, potriasa za tebou hlavou dcéra Jeruzalema.19,21 Nár 1,15 22 Koho si to hanobil a zneucťoval, na koho si sa osopil, pyšne pozdvihol svoje oči? Na Svätého Izraela! 23 Svojimi poslami si hanobil Pána. Povedal si: Pomocou svojich početných vozov som dosiahol horské výšiny, zákutia Libanonu. Zoťal som jeho vysoké cédre, jeho skvelé cyprusy. Prenikol som do jeho odľahlých kútov, do jeho zalesnenej časti.19,23-24 Ž 20,8; Iz 10,13-14 24 Vykopal som studne a vypil cudzie vody, chodidlami som vysušil všetky kanály Egypta. 25 Nepočul si? Oddávna som to pripravoval, od praveku to chystal, teraz uskutočňujem. Tak si mohol na hromadu trosiek zmeniť opevnené mestá. 26 Ich bezmocní obyvatelia sa zdesili a zahanbili, zmenili sa ako poľná bylina a čerstvá zeleň, ako tráva na strechách, ako predčasne uschnuté obilie. 27 Viem o tvojom odpočívaní i každom tvojom pohybe, i ako zúriš proti mne.19,27 Ž 139,1-4 28 Pretože zúriš proti mne a chýr o tvojej hrdosti sa mi dostal do uší, osadím ti do nozdier svoju obrúčku a do tvojich úst uzdu. Odvediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel. 29 Toto ti bude znamením: Tohto roku budete jesť z obilia, čo sa samo rozseje, v druhom roku to, čo z toho vzíde, a v treťom roku budete už siať a žať, sadiť vinice a užívať ich plody. 30 Zvyšok Júdovho domu, ktorý sa zachráni, zapustí korene a vydá ovocie.19,30 Iz 10,20-22 31 Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránení z vrchu Sion. Vykoná to Hospodinova horlivosť.‘19,31 Iz 9,6 32 Preto takto vraví Hospodin o asýrskom kráľovi: ‚Do tohto mesta sa nedostane ani šíp ta nevystrelí. Neprerazí doň štítom ani proti nemu nenavŕši násyp. 33 Vráti sa cestou, ktorou prišiel, do tohto mesta sa však nedostane,‘ znie výrok Hospodina. 34 ‚Pre seba a svojho služobníka Dávida obránim toto mesto a zachránim ho.‘“ 19,34 2Krľ 20,6; Iz 30,15; Ez 47,16 35 Tej istej noci vyšiel Hospodinov anjel a pobil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc mužov. Keď ľudia včasráno vstali, všade samé mŕtvoly. 36 Nato sa asýrsky kráľ Sancheríb vydal na spiatočnú cestu a po svojom návrate sa usadil v Ninive. 37 Keď konal pobožnosť v dome svojho boha Nisrócha, Adrammelech a Sarecer ho zabili mečom a unikli do krajiny Ararat. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Esar-Chaddón.