Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

Judský kráľ Acház

1 V sedemnástom roku vlády Remaljovho syna Pekacha sa stal kráľom Acház, syn judského kráľa Jotáma.16,1-5 2Krn 28,1-6
2 Acház mal dvadsať rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva jeho Boh Hospodin za správne po vzore jeho praotca Dávida. 3 Uberal sa cestou izraelských kráľov, ba i vlastného syna dal upáliť podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov.16,3 2Krľ 17,31; 21,6; 23,10 4 Obetoval a pálil kadidlo na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom.16,4 Dt 12,2; 1Krľ 3,2n; 14,23 5 Vtedy vytiahol sýrsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remalju, do boja proti Jeruzalemu. Acháza síce obľahli, ale nemohli ho zdolať.16,5 2Krľ 15,37; Iz 7,1-9 6 V tom čase si sýrsky kráľ Recín pričlenil k Sýrii Elat a vytlačil odtiaľ Júdovcov. Potom prišli do Elatu Edómčania a dodnes tam bývajú.16,6 2Krľ 14,22 7 Acház vypravil poslov k asýrskemu kráľovi Tiglat-Pileserovi s odkazom: „Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z hrsti sýrskeho a izraelského kráľa, ktorí povstali proti mne.“16,7-20 2Krn 28,16-27 8 Acház vzal striebro a zlato, čo bolo v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľovského paláca, a poslal to ako dar asýrskemu kráľovi.16,8 1Krľ 15,18; 2Krľ 12,19 9 Asýrsky kráľ ho vypočul. Vytiahol proti Damasku, dobyl ho, jeho obyvateľov presídlil do Kíru a Recína zabil. 10 Keď odišiel kráľ Acház do Damasku na stretnutie s asýrskym kráľom Tiglat-Pileserom, všimol si tamojší oltár. Kráľ Acház poslal kňazovi Urijovi nákres oltára a model celého diela. 11 Kňaz Urija postavil oltár podľa všetkých údajov, ktoré poslal kráľ Acház z Damasku. Kňaz Urija ho zhotovil ešte pred príchodom kráľa Acháza z Damasku. 12 Keď sa kráľ vrátil z Damasku, uvidel ten oltár, podišiel k nemu a obetoval na ňom. 13 Priniesol svoju spaľovanú i pokrmovú obetu, vylial nápojovú obetu a krvou obiet spoločenstva pokropil oltár. 14 Bronzový oltár, ktorý stál pred Hospodinom medzi novým oltárom a Hospodinovým domom, posunul ďalej od priečelia chrámu a umiestnil ho severne od oltára. 15 Potom kráľ Acház kňazovi Urijovi prikázal: „Na veľkom oltári budeš obetovať rannú spaľovanú obetu, večernú pokrmovú obetu, spaľovanú obetu kráľa s príslušnou pokrmovou obetou, ako i spaľovanú obetu všetkého prostého ľudu s príslušnými pokrmovými a nápojovými obetami. Všetku krv spaľovanej obety a všetku krv obetného daru vykrop naň. Bronzový oltár mi bude slúžiť na vyhľadávanie veštby.“16,15 Ez 46,4 16 Kňaz Urija urobil všetko podľa príkazu kráľa Acháza. 17 Kráľ Acház postŕhal lišty na vozíkoch a odstránil ich, vyňal umývadlá, more sponad bronzových býkov, ktoré boli pod ním a položil ho na kamennú dlažbu.16,17 1Krľ 7,23-39 18 Pre asýrskeho kráľa odstránil z Hospodinovho domu i sobotnú chodbu, ktorú vybudovali v chráme, i kráľov vonkajší vchod do chrámu. 19 Ostatné Acházove príbehy i to, čo vykonal, je zapísané v Kronike judských kráľov. 20 Acház sa uložil k svojim predkom a pochovali ho k nim v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Chizkija.16,20 2Krľ 18,1; Iz 14,28