Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Izraelský kráľ Joacház

1 V dvadsiatom treťom roku vlády judského kráľa Joáša, syna Achazju, stal sa na sedemnásť rokov v Samárii kráľom nad Izraelom Jehuov syn Joacház.
2 Robil to, čo sa protivilo Hospodinovi: nasledoval hriechy Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol na hriech Izrael, a nevzdal sa toho. 3 Vtedy vzplanul hnev Hospodina proti Izraelu. Za celé to obdobie ich vydával do moci sýrskeho kráľa Chazaela a do moci Chazaelovho syna Ben-Hadada. 4 Keď Joacház upokojil Hospodina, Hospodin ho vypočul. Videl totiž útlak, ktorý Izraelu spôsobil sýrsky kráľ. 5 Hospodin dal Izraelu záchrancu, takže sa vymanil zo sýrskej moci. Izraeliti mohli zas bývať vo svojich stanoch ako predtým. 6 No nevzdali sa hriechov domu Jarobeáma, ktorý zviedol na hriech Izrael. Ašera v Samárii zostávala. 7 Joacházovi ponechal z ľudu iba päťdesiat jazdcov, desať vozov a desaťtisíc pešiakov, lebo sýrsky kráľ ich zničil a obrátil na prach ako pri mlatbe. 8 Ostatné Joacházove príbehy, všetko, čo vykonal, jeho hrdinstvo je zapísané v Kronike izraelských kráľov. 9 Keď sa Joacház uložil k svojim predkom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joáš.

Izraelský kráľ Joáš

10 V tridsiatom siedmom roku vlády judského kráľa Joáša sa stal v Samárii na šestnásť rokov izraelským kráľom Joacházov syn Joáš.
11 Robil, čo sa protiví Hospodinovi. Vôbec sa nevzdal hriechov Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol na hriech Izrael, ale v nich pokračoval. 12 Ostatné Joášove príbehy, všetko, čo vykonal, jeho hrdinstvo v boji proti judskému kráľovi Amacjovi, je zapísané v Kronike izraelských kráľov. 13 Keď sa Joáš uložil k svojim predkom, zasadol na trón Jarobeám. Joáša pochovali v Samárii k izraelským kráľom.

Elizeova smrť

14 Keď Elizeus upadol do smrteľnej choroby, prišiel k nemu izraelský kráľ Joáš. Rozplakal sa nad ním a zvolal: „Otec môj, otec môj, vozy Izraela a jeho jazdci!“
15 Elizeus mu povedal: „Vezmi luk a šípy!“ Priniesol mu luk a šípy. 16 Izraelskému kráľovi prikázal: „Napni luk!“ Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky kráľove. 17 Prikázal: „Otvor okno na východ!“ Otvoril. Elizeus nato: „Vystreľ!“ Vystrelil. Poznamenal: „Je to víťazný šíp Hospodina a šíp víťazstva nad Sýriou. Pripravíš Sýrčanom v Aféku zdrvujúcu porážku.“ 18 Povedal ďalej: „Vezmi šípy!“ Keď ich vzal, prikázal izraelskému kráľovi: „Bodaj do zeme!“ Trikrát zabodol a prestal. 19 Boží muž sa preto na neho nahneval a zvolal: „Mal si zabodnúť päť až šesťkrát. Spôsobil by si tým Aramu zdrvujúcu porážku. Takto iba tri razy porazíš Aram.“ 20 Elizeus potom zomrel a pochovali ho. Nasledujúceho roku vtrhli moábski záškodníci do krajiny. 21 Raz, keď mali práve kohosi pochovať, zbadali záškodnícky oddiel. Hodili toho človeka do Elizeovho hrobu a odišli. Len čo sa ten človek dostal do styku s Elizeovými kosťami, ožil a vzpriamil sa. 22 Po celý čas Joacháza sýrsky kráľ Chazael utláčal Izrael. 23 Hospodin sa však nad nimi zľutoval, prejavil im milosrdenstvo a naklonil sa k nim pre svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Nechcel ich zničiť a dosiaľ ich od svojej tváre nezavrhol. 24 Po smrti sýrskeho kráľa Chazaela sa stal jeho nástupcom syn Ben-Hadad. 25 Joacházov syn Joáš znovu prevzal z moci Chazaelovho syna Ben-Hadada mestá, ktoré odňal jeho otcovi Joacházovi. Joáš ho tri razy porazil a tak získal späť izraelské mestá.