12. kapitola

Judský kráľ Joáš

1 Joáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom.12,1-17 2Krn 24,1-14
2 Začal kraľovať v siedmom roku vlády Jehua a panoval štyridsať rokov v Jeruzaleme. Jeho matka, pôvodom z Beér-Šeby, sa volala Cibja. 3 Joáš robil po celý život to, čo uznáva Hospodin za správne. Usmerňoval ho totiž kňaz Jojada. 4 No výšiny ešte nezmizli. Ľud na nich stále obetoval a pálil tymian.12,4 1Krľ 3,2n; 2Krľ 14,4; 15,4.35

Oprava chrámu

5 Joáš povedal kňazom: „Všetky peniaze z posvätných darov prinesených do Hospodinovho domu, príspevok od jednotlivcov, vyrúbené dávky i všetky milodary obetované na ciele Hospodinovho domu12,5 Ex 30,11-16; Lv 27,1-8
6 by mali prevziať kňazi, a to každý od svojho poplatníka. Oni by potom opravovali poškodené časti budovy, kdekoľvek sa vyskytnú.“ 7 Keďže ani do dvadsiateho tretieho roku vlády kráľa Joáša kňazi poškodené časti budovy neopravili, 8 predvolal si kráľ Joáš kňaza Jojadu i ostatných kňazov a vyčítal im: „Prečo neopravujete poškodené časti domu? Odteraz nebudete brať peniaze od svojich poplatníkov, ale sa priamo vynaložia na opravu poškodených častí budovy.“ 9 Kňazi súhlasili s tým, že už nebudú vyberať peniaze od ľudu a ani sami opravovať poškodené časti chrámu. 10 Potom vzal kňaz Jojada jednu truhlicu, na jej vrchnáku vydlabal dieru a umiestnil ju vedľa oltára, napravo od vchodu do Hospodinovho domu. Ta vkladali kňazi, čo strážili prahy, všetky peniaze, určené pre Hospodinov dom. 11 Keď zistili, že je v truhlici hodne peňazí, prichádzal kráľovský pisár s veľkňazom, vysypali a spočítali peniaze, ktoré nazbierali v Hospodinovom dome.12,11 1Krľ 15,18n 12 Prepočítanú sumu potom odvádzali priamo majstrom, ktorí boli poverení dozorom nad Hospodinovým domom. Tí nimi vyplácali tesárov, stavbárov, pracujúcich na Hospodinovom dome, 13 murárov a kamenárov. Nakupovali za ne i drevo, opracované kamene na opravu poškodených častí Hospodinovho domu a rôzne potreby na opravu domu. 14 Ale z peňazí, nazbieraných v Hospodinovom dome, sa nepoužilo na zhotovenie strieborných mís, nožov, kropeničiek, trúb alebo rôznych zlatých a strieborných predmetov. 15 Odvádzali ich totiž majstrom, ktorí za ne opravovali Hospodinov dom. 16 Od mužov, ktorým sa peniaze priamo odvádzali s tým, aby ich dávali pracovníkom, sa nežiadalo vyúčtovanie, pretože pracovali čestne.12,16 Lv 4,3-12; 2Krľ 22,7 17 Peniaze z obiet za vinu a peniaze z obiet za hriech neboli určené pre Hospodinov dom, ale patrili kňazom.12,17 Lv 4,15n

Joášova smrť

18 Vtedy vytiahol sýrsky kráľ Chazael do boja proti Gatu a dobyl ho. Chazael sa chystal napadnúť i Jeruzalem.12,18-22 2Krn 24,23-2712,18 2Krľ 10,32
19 Kráľ Joáš pobral všetky posvätné dary, ktoré obetovali jeho predkovia Jošafát, Jorám a Achazja, judskí králi, vlastné posvätné dary, ako i všetko zlato, čo sa našlo v pokladniciach Hospodinovho domu i kráľovského paláca, a poslal to sýrskemu kráľovi Chazaelovi. Ten potom odtiahol od Jeruzalema.12,19 1Krľ 15,18n 20 Ostatné Joášove príbehy i všetko, čo vykonal, je zapísané v Kronike judských kráľov. 21 Jeho služobníci povstali, vyvolali prevrat a Joáša zabili v Bét-Milló, keď schádzal do Silly.12,21 2Krľ 14,5 22 Zabili ho jeho vlastní služobníci, Šimeatov syn Józakar a Šomérov syn Jozabád. Keď zomrel, pochovali ho k jeho predkom v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amacja.12,22 2Krľ 14,1