Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Pavlova činnosť v Tesalonike

1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol márny.2,1 1Tes 1,5; 2Tes 3,7
2 Ale, ako viete, hoci sme predtým mnoho vytrpeli a boli pohanení vo Filipách, našli sme odvahu vo svojom Bohu ohlasovať vám uprostred mnohých zápasov Božie evanjelium.2,2 Sk 16,19-24; 17,1-5 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádzalo z omylu ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu, 4 ale ako nás Boh uznal za hodných a zveril nám evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa páčili ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia.2,4 Jer 11,20; Ga 1,10; 1Tim 1,11 5 Lebo ako viete, nikdy sme nelichotili rečou, ani sme neboli ziskuchtiví — Boh je svedok.2,5 Sk 20,33; 2Pt 2,3 6 Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho,2,6 Jn 5,41.44; 1Kor 9,1 7 hoci ako Kristovi apoštoli sme mohli dať najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúdni2,7 Var. malé deti., ako keď matka kŕmi a láska svoje deti.2,7 2Kor 11,9; Ga 4,19 8 Tak sme k vám boli žičliví, že by sme vám najradšej boli dali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše. Takými drahými ste sa nám stali.2,8 1Jn 3,16 9 Iste sa, bratia, pamätáte na našu námahu a našu lopotu. Vo dne v noci sme pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.2,9 Sk 20,24; 1Kor 4,12 10 Vy i Boh ste svedkami, ako zbožne, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacim. 11 Viete dobre, že sme každého z vás ako otec svoje deti 12 napomínali, povzbudzovali a naliehali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.2,12 Ef 4,1; Flp 1,27; 2Tes 1,5; 1Pt 5,10 13 A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo — akým naozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich.2,13 Ga 1,11-12; 1Tes 1,2; 2Tes 2,13 14 Veď vy, bratia, napodobňujete Božie cirkvi, ktoré sú v Kristovi Ježišovi v Judsku. Veď aj vy ste vytrpeli od svojich krajanov to isté, čo oni od Židov,2,14 Sk 17,5 15 ktorí zabili aj Pána Ježiša i prorokov a aj nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia a sú nepriateľskí voči všetkým ľuďom.2,15 Lk 24,20; Sk 2,23; 7,52 16 Nám bránia kázať pohanom, aby boli spasení. Tak iba neustále napĺňajú mieru svojich hriechov. Konečne však už na nich prišiel2,16 Var. + Boží. hnev.2,16 Gn 15,16; Mt 23,32-33; Sk 9,23; 13,45

Pavlova túžba navštíviť cirkev

17 Bez vás, bratia, sme načas osireli, aj keď to bolo nakrátko a iba tvárou, no nie srdcom, tým viac sme sa s veľkou túžbou usilovali vidieť vašu tvár.2,17 1Tes 3,10
18 Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale satan nám to prekazil. 19 Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy?2,19 Flp 2,16; 4,1; 2Tes 1,4 20 Áno, vy ste naša sláva i radosť.