Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

Saulova smrť

1 Filištínci bojovali proti Izraelu. Izraelskí muži zutekali pred nimi a pobití padali na pohorí Gilbóa.31,1 1Sam 28,4.19
2 Filištínci prenasledovali Šaula a jeho synov. Filištínci zabili Šaulových synov Jonatána, Abinadába a Malki-Šuu.31,2 1Sam 14,49; 1Krn 8,33 3 Boj proti Šaulovi sa zosilnil. Dostihli ho lukostrelci a ťažko ho zranili.31,3 2Sam 1,6 4 Šaul prikázal svojmu zbrojnošovi: „Vytas meč a prebodni ma, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a nezneuctili.“ Zbrojnoš však nechcel, lebo sa veľmi bál. Šaul teda vzal svoj meč a hodil sa naň.31,4 Sdc 9,54; 2Sam 17,23; 1Krľ 16,18; 2Mak 10,13; 14,41-46; Mt 27,5 5 Keď zbrojnoš videl, že je Šaul mŕtvy, aj on sa vrhol na svoj meč a zahynul s ním. 6 V ten deň spolu so Šaulom zahynuli jeho traja synovia, jeho zbrojnoš a všetci jeho muži. 7 Keď izraelskí muži, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jordánom, videli, že sa izraelskí muži dali na útek a že Šaul i jeho synovia zahynuli, opustili mestá a utiekli. Prišli Filištínci a usadili sa v nich. 8 Na druhý deň prišli Filištínci olúpiť pobitých, našli Šaula a jeho troch synov na pohorí Gilbóa. 9 Šaulovi odťali hlavu a vzali jeho výzbroj. Oboje dali nosiť po krajine Filištíncov. Túto dobrú správu dali oznamovať v ich modlárskom chráme a medzi ľudom.31,9 2Sam 1,20 10 Jeho výzbroj uložili v Aštartinom chráme a jeho mŕtve telo zavesili na hradby Bét-Šanu.31,10 Joz 17,11; Sdc 1,27 11 Keď sa obyvatelia Jabéš-Gileádu dozvedeli, čo urobili Filištínci Šaulovi,31,11 1Sam 11,1-11 12 vybrali sa všetci bojovníci a po celonočnom pochode sňali mŕtve telo Šaula a jeho synov z hradieb Bét-Šanu. Keď prišli do Jabéša, tam ich spálili.31,12 Am 6,10 13 Potom vzali ich kosti, pochovali ich v Jabéši pod tamariškou a sedem dní sa postili.31,13 2Sam 1,12