Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Pomazanie Šaula za kráľa

1 Samuel vzal nádobku s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a vyhlásil: „Týmto ťa sám Hospodin pomazal za vojvodcu nad svojím dedičstvom.10,1 1Sam 9,16; 15,1; 16,13; 2Sam 2,4; Iz 61,1; Sk 19,5n
2 Keď teraz odídeš odo mňa, stretneš pri Ráchelinom hrobe v Celcachu na Benjamínovom území dvoch mužov, ktorí ti povedia, že hľadané oslice sa už našli. Tvoj otec sa už nestará o ne, ale strachuje sa o vás. Kladie si otázku: ‚Čo môžem urobiť pre svojho syna?‘10,2 Gn 35,19; Jer 31,15 3 Keď odtiaľ pôjdeš ďalej, dostaneš sa k dubu Tabór. Tam ťa stretnú traja muži putujúci k Bohu do Bételu. Jeden ponesie tri kozľatá, druhý tri pecne chleba a tretí mech vína. 4 Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby. Tie od nich prijmeš. 5 Potom prídeš na Boží pahorok, kde majú Filištínci strážne stanovište. Keď vojdeš do mesta, narazíš na zástup prorokov, ktorí budú schádzať z výšiny — pred nimi harfa, bubon, flauta a citara — a budú v prorockom vytržení.10,5 1Sam 13,3n; 2Sam 8,6; 1Krn 11,16; 18,13; 2Krn 17,2 6 Vtedy ťa nadchne Hospodinov duch, dostaneš sa s nimi do prorockého vytrženia a premeníš sa na iného muža.10,6 Nm 11,25; Sdc 13,25 7 Keď sa u teba dostavia tieto znamenia, zachovaj sa podľa okolností, lebo Boh bude s tebou.10,7 Sdc 9,33; 1Sam 13,7-15 8 Zostúpiš predo mnou do Gilgálu, zídem ta aj ja, aby som priniesol spaľované obety a obety spoločenstva. Vyčkáš sedem dní, kým prídem k tebe. Potom ti poviem, čo máš robiť.“10,8 1Sam 11,14n; 13,8 9 Len čo sa Šaul obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na iné. V ten deň sa dostavili všetky tie znamenia. 10 Keď prišli odtiaľ do Gibey, šla mu v ústrety skupina prorokov. Vtedy sa ho zmocnil Boží Duch a on tiež vystupoval medzi nimi v prorockom vytržení.10,10-12 1Sam 19,22-24 11 Všetci, ktorí ho predtým poznali a uvideli ho v prorockom vytržení, si vzájomne kládli otázku: „Čo sa stalo Kíšovmu synovi? Či je aj Šaul medzi prorokmi?“ 12 Niekto z tamojších ľudí sa spýtal: „Kto je ich otec?“ Tak vzniklo úslovie: „Či je aj Šaul medzi prorokmi?“ 13 Keď doznelo prorocké vytrženie, odišiel na výšinu. 14 Vtedy sa Šaulov strýko spýtal Šaula i mládenca: „Kadiaľ ste chodili?“ Dostal odpoveď: „Hľadali sme oslice. Keď sme zistili, že ich niet, zašli sme k Samuelovi.“ 15 Strýko povedal Šaulovi: „Vyrozprávaj mi, prosím, čo vám hovoril Samuel.“ 16 Šaul odpovedal svojmu strýkovi: „Uistil nás o tom, že oslice sa našli.“ Strýkovi však neoznámil, čo mu Samuel vravel o kráľovstve.

Šaul sa stal kráľom

17 Samuel zvolal k Hospodinovi do Micpy ľud10,17 Joz 18,26; Sdc 20,1
18 a Izraelitom povedal: „Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil vás z područia Egypťanov a všetkých kráľovstiev, čo vás utláčali. 19 Vy ste však zavrhli svojho Boha, ktorý vás vyslobodzoval z každej pohromy a tiesne, a povedali ste: Ustanov nad nami kráľa. Postavte sa teraz pred Hospodina podľa kmeňov a oddielov.‘“10,19 1Sam 8,5-9 20 Samuel predvolal všetky kmene Izraela. Lós padol na Benjamínov kmeň.10,20 Joz 7,16-18 21 Potom predvolal Benjamínov kmeň po rodinách. Lós padol na rodinu Matriho. Nakoniec bol vylosovaný Kíšov syn Šaul. Keď ho však hľadali, nemohli ho nájsť. 22 Pýtali sa teda Hospodina, či ten muž ešte príde. Hospodin odpovedal: „Tu sa skrýva medzi výzbrojou.“10,22 1Sam 23,2.4.9-12; 28,6 23 Bežali teda a priviedli ho. Keď sa postavil medzi ľud, každého prevyšoval o hlavu.10,23 1Sam 9,2 24 Samuel povedal všetkému ľudu: „Vidíte, koho si vyvolil Hospodin? Spomedzi ľudu sa mu nikto nevyrovná.“ Všetok ľud jasal a volal: „Nech žije kráľ!“10,24 1Krľ 1,25; 2Krľ 11,12 25 Samuel potom oznámil ľudu práva kráľa, zapísal to do knihy a uložil pred Hospodinom. Nato prepustil všetok ľud, každého do svojho domu.10,25 Dt 17,14-20; 1Sam 8,11-18 26 Aj Šaul odišiel domov do Gibey. Sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh.10,26 1Sam 11,4 27 Niektorí ničomníci však vraveli: „Ako nás môže on zachrániť?“ Pohrdli ním a nepriniesli mu dar. Šaul sa tváril, že to nepočuje.10,27 Dt 13,14; 1Sam 11,12n