5. kapitola

Starostlivosť o Božie stádo

1 Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť:5,1 Rim 8,17; 2Kor 4,10; Zj 1,9
2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia5,2 Alt. z povinnosti., ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne!5,2 Ez 34,2; Jn 21,15-17; Sk 20,28; 1Tim 3,3; Tít 1,7; Heb 13,17 3 Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu.5,3 2Kor 1,24; 1Tim 4,12; Tít 2,7 4 A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.5,4 1Kor 9,25; 2Tim 4,8 5 Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.5,5 Prís 3,34; Ef 5,21; Jk 4,6 6 Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil.5,6 Jób 22,29; Mt 23,12; Lk 14,11; 18,14; Jk 4,10 7 Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.5,7 Ž 37,5; 40,18; 55,23; Múd 12,13; Mt 6,25.31-32 8 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol.5,8 Jób 1,7; Ž 22,14; Mt 26,41; Lk 12,35; 1Tes 5,6 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.5,9 Ef 6,11-13; Jk 4,7 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.5,10 Flp 1,6; 1Tes 2,12; 1Pt 1,6 11 Jemu moc5,11 Var. + i sláva. na veky vekov. Amen.

Záverečný pozdrav

12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zotrvajte.5,12 Sk 15,22.27.40
13 Pozdravuje vás cirkev v Babylone5,13 T. j. Cirkev v Ríme., vyvolená spolu s vami, a môj syn Marek.5,13 Sk 12,12.25; 13,13; 15,37-39; Kol 4,10; Flm 24; Zj 14,8 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!5,14 Var. + Amen.