Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Boje v Idumei a v Ammónsku

1 Keď sa okolité národy dopočuli, že bol postavený obetný oltár a že svätyňa bola obnovená ako predtým, zmocnil sa ich veľký hnev.
2 Radili sa, ako zahubiť Jákobov rod, žijúci uprostred nich. Začali zabíjať a hubiť židovský ľud. 3 Vtedy bojoval Júda proti Ezávovým synom v Idumei, a to v kraji Akrabatené, pretože obkľúčili Izrael. Zasadil im veľký úder, pokoril ich a zobral korisť. 4 Rozpomenul sa aj na zákernosť Bajanových synov, ktorí boli pre ľud pascou a osídlom tým, že striehli pri cestách. 5 Zahnal ich do ich veží, obľahol ich, vykonal na nich kliatbu. Ohňom spálil ich veže spolu s tými, čo boli v nich. 6 Potom sa pustil do Ammónových synov; vtedy narazil na silný vojenský oddiel, na početný ľud a na ich vodcu Timoteja. 7 Zviedol s nimi mnohé boje a rozdrvil ich, takže ich úplne premohol. 8 Pokoril aj Jazér a priľahlé mestá. Potom sa vrátil do Judska.

Boje v Gileáde a v Galilei

9 Nato sa pohania v Gileáde zhromaždili proti Izraelitom, proti tým, čo bývali na ich územiach, aby ich zničili. Oni však utiekli do pevnosti Datema
10 a poslali Júdovi a jeho bratom list tohto znenia: „Pohania naokolo sa spolčili proti nám, aby nás zničili. 11 Chystajú sa prísť a dobyť pevnosť, do ktorej sme sa uchýlili. Timotej vedie ich vojsko. 12 Príď a vytrhni nás z ich rúk, lebo mnohí z nás už padli. 13 Pozabíjali všetkých našich bratov, ktorí žili v oblasti Tubi. Zajali aj ich ženy, deti a pobrali majetok. Asi tisíc mužov tam zabili.“ 14 Kým ešte čítali tento list, prišli iní poslovia z Galiley s roztrhnutými rúchami a zvestovali túto správu: 15 „Spojili sa ľudia z Ptolemaidy, Týru a Sidonu i celá pohanská Galilea, aby nás vyhubili.“ 16 Keď Júda a ľud počuli tieto slová, zvolali veľké zhromaždenie, aby sa poradili, čo urobia v prospech svojich bratov, ktorí sú v tiesni a napádaní nepriateľmi. 17 Vtedy Júda povedal bratovi Šimonovi: „Vyber si mužov, choď a vysloboď svojich bratov v Galilei. Ja a môj brat Jonatán pôjdeme do Gileádu.“ 18 Na ochranu Judska nechal Zachariášovho syna Jozefa a náčelníka ľudu Azariáša so zvyškami vojska. 19 Rozkázal im: „Postavte sa na čelo tohto ľudu! Nedávajte sa do boja s pohanmi, kým sa nevrátime.“ 20 Šimonovi pridelil tritisíc mužov, aby s nimi tiahol do Galiley, Júdovi osemtisíc mužov, aby s nimi tiahol do Gileádu. 21 Šimon odišiel do Galiley a zviedol mnoho bitiek s pohanmi; drvivo ich porazil. 22 Prenasledoval ich až po brány Ptolemaidy. Z pohanov padlo asi tritisíc mužov. Ich veci vzal ako korisť. 23 Potom vzal so sebou ľudí z Galiley a Arbatty i so ženami, deťmi a so všetkým, čo mali, a viedol ich za veľkého jasotu do Judska. 24 Keď Júda Makabejský a jeho brat Jonatán prekročili Jordán a tri dni pochodovali púšťou, 25 stretli sa s Nabatejčanmi, ktorí im pokojamilovne vyšli v ústrety. Nabatejčania im vyrozprávali všetko, čo sa prihodilo ich bratom v Gileáde, 26 že mnohí z nich boli zovretí v Bocre, v Bosore, v Aleme, v Chasfe, v Makede a v Karnaine, to všetko sú opevnené a veľké mestá. 27 Sú zovretí aj v ostatných mestách Gileádu a povedali, že je pripravený rozkaz na druhý deň, aby zaútočili proti pevnostiam, obsadili ich a všetkých, čo sú v nich, v priebehu jediného dňa zničili. 28 Vtedy sa Júda s jeho vojskom okamžite obrátili na púšť smerom do Bocry. Júda dobyl mesto a ostrím meča v ňom pozabíjal všetkých mužov, vzal si všetko ako korisť a mesto spálil ohňom. 29 V noci odtiaľ vyrazil a pochodoval k ďalšej pevnosti5,29 Ide tu o pevnosť Datemu.. 30 Na svitaní pozdvihli oči, a hľa, bol tam veľký zástup ľudu. Vliekli rebríky a pristavili obliehacie stroje, aby začali útok a dobyli ju. 31 Keď Júda videl, že sa útok začal a že z mesta stúpa až k nebu krik, hlas trúb a veľký hluk, 32 povedal mužom zo svojho vojska: „Dnes bojujte za svojich bratov!“ 33 Vyrazil s tromi oddielmi a napadol nepriateľa od chrbta. Trúbili na poľniciach a v modlitbe volali. 34 Keď Timotejov vojenský tábor zistil, že je to Makabejec, ušli pred ním. Tak im spôsobil drvivú porážku. V ten deň padlo z nich okolo osemtisíc mužov. 35 Potom odbočil do Alemy a bojoval proti nej; dobyl ju, pozabíjal v nej všetkých mužov a vzal z nej korisť a mesto spálil ohňom. 36 Potom odtiaľ odtiahol, dobyl Chasfo, Maked i Bosor, ako aj ostatné mestá v Gileáde. 37 Po týchto udalostiach Timotej zhromaždil ďalšie vojsko. Rozložil sa proti Rafónu na druhej strane potoka. 38 Júda vyslal vyzvedačov do tábora. Tí mu oznámili: „K Timotejovi sa zhromaždili všetci pohania, čo sú okolo nás; je to veľmi veľká vojenská moc. 39 Najali si na pomoc aj Arabov. Táboria na druhej strane potoka a sú pripravení vyjsť do boja proti tebe.“ Vtedy sa Júda vydal proti nim. 40 Keď sa Júda s jeho vojskom blížili k potoku, povedal Timotej svojim vojvodcom: „Ak prejde k nám ako prvý, neobstojíme, pretože získa nad nami prevahu a premôže nás. 41 Ak sa však zľakne a utáborí sa za potokom, prejdeme na druhý breh a budeme mať prevahu nad ním.“ 42 Keď sa Júda priblížil k vodnému toku, postavil k potoku dozorcov a prikázal im: „Nikomu nedovoľte odpočívať, nech všetci vytiahnu do boja.“ 43 Sám sa ako prvý prebrodil na druhý breh k nepriateľovi a všetok ľud šiel za ním. Všetci pohania pred ich očami utrpeli drvivú porážku; odhadzovali zbrane a ušli hľadať útočisko do chrámu v Karnaine. 44 Júdovi ľudia dobyli mesto a chrám spálili ohňom so všetkými, čo boli v ňom. Tak bol pokorený Karnain a už sa nemohol vzoprieť proti Júdovi. 45 Vtedy Júda zhromaždil všetkých Izraelitov, ktorí boli v Gileáde, od najmenšieho po najväčšieho, aj ich ženy, deti a majetok; bolo ich veľmi veľa. Zhromaždil ich, aby šli do Judska. 46 Prišli až k Efrónu. Toto veľké mesto ležalo na ceste a bolo mocne opevnené. Nedalo sa obísť ani napravo, ani naľavo, bolo treba cezeň prejsť. 47 Obyvatelia mesta sa však pred nimi zamkli a brány zatarasili kameňmi. 48 Júda poslal k nim posolstvo so slovami pokoja: „Prejdeme cez vaše územie, aby sme sa dostali do svojej krajiny. Nikto vám neublíži, iba prejdeme.“ Nechceli mu však otvoriť. 49 Vtedy Júda vydal rozkaz vojsku, aby sa každý utáboril tam, kde práve je. 50 Vojaci sa utáborili. Potom bojovali proti mestu celý ten deň i celú noc a mesto im bolo vydané do rúk. 51 Júda zahubil všetkých mužov ostrím meča a od základov zničil mesto. Nechal ho vyrabovať a prešiel cez mesto ponad pobitých. 52 Potom prešli cez Jordán na veľkú rovinu okolo Betšeanu. 53 Júda zhromažďoval dokopy zaostávajúcich a povzbudzoval ľud po celej ceste, až kým neprišli do judskej krajiny. 54 Na vrch Sion vystúpili s plesaním a radosťou. Priniesli spaľované obety, pretože z nich nepadol nikto, až kým sa v pokoji navrátili.

Boje v Prímorí a Idumei

55 V tých dňoch, keď Júda a Jonatán boli v krajine Gileád a ich brat Šimon v Galilei proti Ptolemaide,
56 velitelia, Zachariášov syn Jozef a Azariáš, sa dopočuli o bojoch a hrdinských činoch, ktoré tamtí vykonali. 57 Povedali si: „Aj my si urobme meno. Vypravme sa bojovať proti okolitým pohanom.“ 58 Vydali rozkazy tým, ktorí z vojska ostali pri nich, a tiahli proti Jamnii. 59 Gorgias a jeho mužovia vyšli z mesta do boja proti nim. 60 Jozef a Azariáš utrpeli porážku. Prenasledovali ich až po územie Judska. V ten deň z izraelského ľudu padlo do dvetisíc mužov. 61 Ľud utrpel veľkú porážku, lebo neposlúchli Júdu a jeho bratov, ale namýšľali si, že sami vykonajú hrdinské činy. 62 Tí však neboli z rodu mužov, do ktorých rúk bolo vložené vyslobodenie Izraela. 63 Udatného Júdu a jeho bratov značne oslavoval celý Izrael, ba i všetky národy, kam prenikol chýr o nich. 64 Prichádzali k nim, aby im blahoželali. 65 Potom Júda vyrazil i so svojimi bratmi a v kraji na juhu bojoval proti Ezávovým synom. Porazil Hebron a jeho priľahlé mestá, zničil jeho opevnenia a veže okolo neho spálil. 66 Potom vyrazil na pochod do krajiny Filištíncov a prešli cez Marisu. 67 V ten deň padli v boji kňazi, ktorí sa nerozvážne zúčastnili boja v túžbe po hrdinských činoch. 68 Potom Júda zabočil do Azótu v krajine Filištíncov, zbúral ich oltáre, spálil sochy ich bôžikov a z miest pobral korisť. Potom sa vrátil do judskej krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk