Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Matatiášovo povstanie

1 V tých dňoch povstal Matatiáš, syn Simeonovho syna Jána zo synov Jójaríba z Jeruzalema, ktorý sa však presťahoval do Módeina.2,1 1Krn 24,7-18
2 Mal päť synov: Jána, ktorý mal prímenie Gaddí, 3 Šimona, zvaného Tassi, 4 Júdu, zvaného Makabejský, 5 Eleazára, zvaného Auaran, a Jonatána, zvaného Apfús. 6 Videl prejavy rúhania, ktoré sa diali v Judsku a v Jeruzaleme, 7 a povedal: „Beda mi! Prečo som sa narodil? Aby som videl záhubu svojho ľudu, záhubu svätého mesta, aby som tu nečinne sedel, keď je vydané do rúk nepriateľov i svätyňa je v rukách cudzincov? 8 Jeho chrám je ako muž pozbavený cti. 9 Jeho vzácne zariadenie bolo odvlečené ako korisť, jeho deti boli pozabíjané na jeho námestiach, jeho mládenci padli mečom nepriateľa. 10 Jestvuje národ, ktorý by si nevzal podiel z jeho kráľovstva a ktorý by z neho nedrancoval? 11 Všetku krásu odňali predtým slobodnému mestu, teraz sa stalo otrokom. 12 Hľa, naša svätyňa, naša krása a naša sláva bola spustošená; pohania ju znesvätili. 13 Načo máme ešte žiť?“ 14 Matatiáš a jeho synovia si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a veľmi nariekali. 15 Do mesta Módein prišli vyslanci kráľa, ktorí ich nútili odpadnúť a obetovať. 16 Mnohí z Izraela prešli k nim. Matatiáš a jeho synovia sa držali spolu. 17 Vtedy ľudia, ktorých poslal kráľ, začali Matatiášovi takto hovoriť: „V tomto meste si práve ty najvyšší a najslávnejší, veľký a podporovaný synmi a bratmi.2,17 Dan 11,32 18 Teraz pristúp prvý a splň príkaz kráľa, ako urobili všetky národy aj mužovia judskí i tí, čo ostali v Jeruzaleme. Tak budeš patriť medzi priateľov kráľa, ty aj tvoji synovia. A budeš poctený ty aj tvoji synovia striebrom, zlatom a mnohými darmi.“ 19 No Matatiáš sa ozval a mocným hlasom odpovedal: „Aj keď všetky národy v kráľovskej ríši poslúchnu kráľa, aj keď každý z nich odpadne od náboženstva svojich otcov a nájde záľubu v jeho rozkazoch, 20 ja a moji synovia i bratia budeme žiť podľa zmluvy našich otcov. 21 Nech je od nás ďaleko, aby sme opustili zákon a jeho prikázania! 22 Nebudeme poslúchať príkazy kráľa a neodchýlime sa od svojho náboženstva napravo ani naľavo.“ 23 No len čo prestal hovoriť, pristúpil akýsi Žid, aby pred očami všetkých obetoval na oltári v Módeine podľa rozkazu kráľa. 24 Keď to Matatiáš videl, rozhneval sa a jeho vnútro sa rozochvelo, zmocnil sa ho spravodlivý hnev a zabil ho pri oltári. 25 Súčasne zabil aj kráľom vyslaného muža, ktorý nútil obetovať. Oltár rozbúral. 26 Horlil za zákon ako kedysi Pinchás voči Zimrimu, synovi Salua.2,26 Nm 25,6-15 27 Potom Matatiáš volal po meste mocným hlasom: „Každý, kto horlí za zákon a zachováva zmluvu, nech ide za mnou.“ 28 Potom utiekol i so svojimi synmi do hôr a všetko, čo mali, zanechali v meste.

Začiatok povstania

29 Vtedy mnohí, ktorí hľadali spravodlivosť a právo, odchádzali na púšť a tam sa usadili2,29-38 2Mak 6,11
30 aj so svojimi synmi, ženami a dobytkom, lebo zlo na nich doliehalo čoraz tvrdšie. 31 K vyslancom kráľa a jeho vojsku, ktoré bolo v Dávidovom meste Jeruzaleme, došla správa o tom, že muži, čo odmietli kráľov rozkaz, zostúpili do úkrytov v púšti. 32 Mnoho vojakov sa vydalo za nimi. Keď ich dostihli, pripravili sa na boj a sobotný deň začali proti nim bojovať. 33 Povedali im: „Už je toho dosť! Vyjdite a robte podľa kráľovho rozkazu. Potom ostanete nažive.“ 34 Oni odpovedali: „Nevyjdeme a nebudeme robiť podľa kráľovho rozkazu a nebudeme znesväcovať sobotný deň.“ 35 Vojaci teda bezodkladne na nich zaútočili, 36 ale oni im neodpovedali ani kameňom po nich nehodili, ani úkryty nezatarasili. 37 Hovorili si: „Radšej všetci zomrieme vo svojej bezúhonnosti; nebo a zem sú svedkami, že nás nespravodlivo vraždíte.“ 38 Vojaci teda na nich zaútočili, hoci bola sobota; zahynuli všetci i so svojimi ženami, deťmi a dobytkom, asi tisíc osôb. 39 Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi za nimi žialili. 40 Hovorili si: „Ak všetci urobíme to, čo urobili naši bratia a nebudeme s pohanmi bojovať za svoj život a za naše prikázania, veľmi rýchlo nás vyhubia zo zeme.“ 41 Toho dňa sa dohodli takto: „Budeme bojovať proti každému človeku, ktorý by šiel proti nám i v sobotný deň, aby sme všetci nepomreli, ako zomreli naši bratia v úkrytoch.“ 42 Vtedy sa k nim pripojila skupina chasidov, udatných mužov z Izraela. Každý z nich bol plne oddaný zákonu. 43 A pripojili sa k nim aj všetci, čo utekali pred útlakom. Stali sa im posilou. 44 Zostavili teda vojsko a v hneve bili hriešnikov a v rozhorčení mužov, čo odpadli od zákona. Ostatní poutekali k pohanom, aby sa zachránili. 45 Matatiáš a jeho priatelia tiahli krajinou a ničili oltáre. 46 Nasilu obrezávali všetky neobrezané deti, ktoré našli na území Izraela. 47 Namyslencov prenasledovali a všetko, čo robili, sa im darilo. 48 Zákon vytrhli z rúk pohanov a ich kráľov a nedovolili, aby ten hriešnik uplatnil svoju moc.

Matatiášova smrť

49 Keď sa priblížili dni Matatiášovho skonu, povedal svojim synom: „Teraz sa u nás až nadmieru upevnila pýcha a útlak, čas pohromy a zúrivého hnevu.
50 Teraz teda, deti moje, horlite za zákon a nasaďte i svoj život za zmluvu našich otcov.2,50-61 Sir 2,10 51 Pamätajte na skutky svojich otcov, ktoré vykonali za svojich čias, a získate si veľkú slávu a večné meno. 52 Či sa neukázalo, že Abrahám bol v skúške verný a nepripočítalo sa mu to za spravodlivosť?2,52 Gn 15,6; 22,1-18 53 Jozef zachoval prikázanie, keď bol v tiesni, a tak sa stal pánom Egypta.2,53 Gn 39,7-20; 41,40-41 54 Náš otec Pinchás pre svoju veľkú horlivosť dostal zmluvu večného kňazstva.2,54 Sir 45,23-24 55 Jozua, pretože splnil svoje poverenie, stal sa sudcom v Izraeli.2,55 Ex 17,9-13; Nm 27,18-23; Joz 1,1-9 56 Kaléb, pretože vydal svedectvo uprostred zhromaždenia, dostal krajinu ako dedičstvo.2,56 Nm 14,6-9.24; Joz 14,13-14 57 Dávid bol za svoje milosrdenstvo odmenený dedične kráľovským trónom naveky.2,57 2Sam 7,16 58 Eliáš, pretože veľmi horlil za zákon, bol vzatý do neba.2,58 1Krľ 18,20-40; 19,10; 2Krľ 2,11 59 Chananja, Azarja a Míšael verili, a preto boli zachránení z ohnivých plameňov.2,59 Dan 1,6-7; 3,1.30 60 Daniel bol pre svoju priamosť vytrhnutý z tlamy levov.2,60 Dan 6,15-23 61 A tak premýšľajte o jednom pokolení za druhým, že sa nezlomil nikto z tých, čo dúfali v neho. 62 Nebojte sa slov toho hriešnika, jeho sláva sa skončí v hnoji medzi červami. 63 Dnes je vyvýšený, ale zajtra ho nebude možné nájsť, lebo sa vráti do svojho prachu a jeho plány sa zrútia.2,63 Ž 37,35-36; 146,3-4 64 Deti moje, vzmužte sa a verne dodržiavajte zákon, pretože v ňom budete oslávení. 65 Hľa, váš brat Šimon! Viem, že je to rozvážny muž, poslúchajte ho po všetky dni, bude vám otcom. 66 Júda Makabejský, udatný hrdina od svojej mladosti, bude vaším vojvodcom a bude viesť vojnu proti národom. 67 Zhromaždite okolo seba všetkých, čo konajú podľa zákona, a vykonajte pomstu za svoj národ. 68 Prísne sa odplaťte pohanom a držte sa predpisov zákona.“ 69 Potom ich požehnal a uložili ho k svojim otcom. 70 Zomrel v stoštyridsiatom šiestom roku2,70 T. j. v r. 166 pred Kr. a pochovali ho na pohrebisku svojich predkov v Módeine. Celý Izrael za ním veľmi smútil.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk