Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Smrť Ptolemaia a Alexandra

1 Egyptský kráľ zozbieral veľké vojsko, toľko, ako je piesku na morskom brehu, k tomu i mnohé lode. Pokúšal sa ľstivo zmocniť Alexandrovho kráľovstva a pripojiť ho k svojmu kráľovstvu.11,1-2 1Mak 10,57-58
2 So slovami o mieri sa vydal do Sýrie. Obyvatelia miest mu otvárali brány a išli mu v ústrety, lebo kráľ Alexander vydal nariadenie, aby mu vyšli v ústrety, keďže Ptolemaios bol jeho tesťom. 3 Keď však Ptolemaios vošiel do miest, do každého mesta dal vojenskú posádku. 4 Keď sa priblížili k Azótu, ukázali mu vypálený Dagónov chrám i zrúcaniny Azótu a jeho okolia, porozhadzované mŕtvoly a telá spálených v boji. Nakopili ich totiž popri ceste, ktorou kráľ išiel.11,4 1Mak 10,84 5 Potom rozprávali kráľovi, čo urobil Jonatán, aby ho znevážili. Ale kráľ mlčal. 6 Vtedy Jonatán pompézne vyšiel v ústrety kráľovi do Joppe. Obaja sa pozdravili a prenocovali tam. 7 Jonatán sprevádzal kráľa až po rieku, ktorá sa volá Eleuteros. Potom sa vrátil do Jeruzalema. 8 Kráľ Ptolemaios sa však zmocnil miest na pobreží až po prímorskú Seleukiu. Mal voči Alexandrovi nečestné úmysly. 9 Ku kráľovi Demetriovi poslal poslov s odkazom: „Nože, uzavrime spolu zmluvu a dám ti svoju dcéru, ktorú mal Alexander. Budeš panovať v kráľovstve svojho otca.11,9-10 1Mak 10,67 10 Lebo som oľutoval, že som mu dal svoju dcéru, veď sa ma pokúšal zabiť.“ 11 Takto teda znevážil Alexandra, aby vzbudil v Demetriovi túžbu po jeho kráľovstve. 12 Vzal mu svoju dcéru a dal ju Demetriovi. Tak sa s Alexandrom odcudzili a ich nepriateľstvo sa stalo zjavným. 13 Potom Ptolemaios vtiahol do Antiochie a nasadil si korunu Ázie. Nasadil si teda na hlavu dve koruny: korunu Egypta aj Ázie. 14 Kráľ Alexander bol však v tom čase v Cilícii, lebo jej obyvatelia sa chceli od neho odtrhnúť. 15 Keď sa to Alexander dozvedel, vydal sa proti nemu do boja. Ptolemaios vytiahol a postavil sa proti nemu tvrdou rukou, až ho prinútil na útek. 16 Alexander utiekol do Arábie, aby tam našiel ochranu. Tak kráľ Ptolemaios triumfoval. 17 Arab Zabdíel odťal Alexandrovi hlavu a poslal ju Ptolemaiovi. 18 Na tretí deň však zomrel aj kráľ Ptolemaios. Posádky v jeho pevnostiach pozabíjali obyvatelia opevnených miest. 19 Potom, v roku stošesťdesiatsedem11,19 T. j. v r. 145 pred Kr., začal panovať Demetrios.

Jonatán a Demetrios

20 V tých dňoch zhromaždil Jonatán obyvateľov Judska, aby dobyli pevnosť v Jeruzaleme. Dal zhotoviť proti nemu mnoho obliehacích strojov.11,20 1Mak 6,18-20; 10,6.18-20.88; 11,26
21 Vtedy šli ku kráľovi niektorí, čo nežičili svojmu národu, muži postavení mimo zákona, a oznámili mu, že Jonatán oblieha pevnosť. 22 Keď to kráľ počul, nahneval sa. Hneď, ako sa o tom dopočul, vyrazil a prišiel do Ptolemaidy. Napísal Jonatánovi, aby prestal s obliehaním a čo najskôr prišiel k nemu a stretol sa s ním v Ptolemaide. 23 Keď to Jonatán počul, dal rozkaz pokračovať v obliehaní. Potom vybral niektorých zo starších Izraela a z kňazov a vydal sa na nebezpečnú cestu. 24 Nabral si striebra, zlata, rúch a premnoho iných darov, šiel za kráľom do Ptolemaidy a získal uňho milosť. 25 Niektorí z jeho národa, stojaci mimo zákona, žalovali síce na neho, 26 ale kráľ naložil s ním ako jeho predchodcovia a vyvýšil ho pred zrakom všetkých svojich priateľov. 27 Potvrdil jeho veľkňazský úrad a všetky pocty, ktoré dostal predtým. Zariadil, aby ho pokladali za jedného z jeho popredných priateľov. 28 Jonatán požiadal kráľa, aby oslobodil od poplatkov Judsko a tri oblasti i Samáriu. Sľúbil mu to za tristo talentov. 29 Kráľ to schválil a odovzdal Jonatánovi prípis týkajúci sa všetkých týchto záležitostí. Znel takto: 30 „Kráľ Demetrios pozdravuje brata Jonatána a židovský národ. 31 Odpis listu, ktorý sme napísali svojmu príbuznému Lastenovi o vás, sme dali vyhotoviť aj pre vás, aby ste ho poznali: 32 ‚Kráľ Demetrios pozdravuje otca Lastena. 33 Židovský národ je v priateľskom vzťahu k nám a zachováva naše spravodlivé požiadavky. Pre jeho náklonnosť k nám sme sa rozhodli preukazovať mu priazeň. 34 Prideľujeme mu preto územie Judska a tri oblasti: Efrajim, Lydda a Rathamin, ktoré boli oddelené od Samárie a pričlenené k Judsku so všetkým, čo k nim patrí. Výnos z nich nech patrí všetkým, čo obetujú v Jeruzaleme, ako náhrada za kráľovské poplatky, ktoré kráľ predtým každoročne dostával od nich z výnosov pôdy a stromov. 35 Odteraz im prenechávam aj všetko ostatné, čo nám patrí z terajších desiatkov i z cla, ktoré nám prislúcha, aj soľné jamy a korunné poplatky. 36 Z toho nebude zrušené nič ani teraz, ani v budúcnosti. 37 Teraz sa teda postarajte, aby ste vyhotovili odpis tohto listu a dajte to Jonatánovi. Nech je odpis umiestený na posvätnom vrchu na verejnom mieste.‘“ 38 Keď kráľ Demetrios videl, že krajina pod jeho vládou žije pokojne a že nikto nepodniká nič proti nemu, rozpustil všetky svoje vojenské oddiely, aby každý šiel do svojho bydliska okrem cudzineckých oddielov, ktoré naverboval na ostrovoch pohanov. Vtedy naňho zanevreli všetci vojaci, ktorí slúžili už za jeho otcov. 39 Jedným z niekdajších Alexandrových spojencov bol Tryfón. Keď videl, že všetky vojská šomrú proti Demetriovi, šiel k Arabovi Imalkuovi, ktorý vychovával Antiocha, malého Alexandrovho syna. 40 Naliehal na neho, aby mu ho odovzdal, aby sa ujal vlády ako nástupca svojho otca. Oboznámil ho so všetkým, čo prikázal Demetrios, i s nepriateľským postojom, ktorý voči nemu zaujali jeho vojská. Ostal tam mnoho dní. 41 Vtedy Jonatán poslal poslov ku kráľovi Demetriovi, aby odstránil z Jeruzalema tých, čo boli ako posádka v pevnosti a posádky v pevnostiach, lebo bojovali proti Izraelu. 42 Demetrios poslal Jonatánovi posolstvo: „Tebe a tvojmu národu splním nielen toto, ale teba i tvoj národ vyznamenám veľkou slávou, len čo na to nájdem vhodnú príležitosť. 43 Teraz však urobíš dobre, ak mi pošleš mužov, ktorí mi budú pomáhať v boji, lebo odo mňa odpadli všetky moje vojská.“11,43 1Mak 10,36 44 Vtedy mu Jonatán poslal do Antiochie tritisíc udatných mužov. Prišli ku kráľovi a kráľ sa potešil z ich príchodu. 45 Obyvatelia mesta sa však zhromaždili doprostred mesta. Bolo ich stodvadsaťtisíc mužov a chceli zabiť kráľa. 46 Kráľ utiekol do paláca, ale obyvatelia mesta obsadili mestské ulice a začali bojovať. 47 Vtedy si kráľ zavolal na pomoc Židov a všetci sa zhromaždili okolo neho. Potom sa rozbehli po meste a v ten deň zabili do stotisíc ľudí. 48 V ten deň zapálili aj mesto a získali veľkú korisť. Tak zachránili kráľa. 49 Keď obyvatelia mesta videli, že Židia ovládli mesto a konali svojvoľne, stratili sebadôveru a úpenlivo volali ku kráľovi: 50 „Podaj nám pravicu, nech Židia prestanú bojovať proti nám a proti mestu.“ 51 Potom odhodili zbrane a uzavreli mier. Židia získali slávu pred kráľom i pred všetkými obyvateľmi jeho kráľovstva a vrátili sa do Jeruzalema s hojnou korisťou. 52 Vtedy sa kráľ Demetrios znova pevne usadil na tróne svojho kráľovstva a krajina za jeho vlády žila v pokoji. 53 Potom však zaprel všetko, čo sľúbil, rozišiel sa s Jonatánom a nielenže sa mu neodmenil za preukázanú priateľskú službu, ale začal ho sústavne znepokojovať.

Jonatán v službe Antiocha VI.

54 Potom sa Tryfón vrátil i s Antiochom, ktorý bol ešte celkom malý chlapec. Ten začal panovať a nasadil si korunu.
55 Zhromaždili sa k nemu všetky vojská, ktoré Demetrios rozpustil, a bojovali proti nemu, až kým sa neobrátil na útek a utiekol. 56 Tryfón sa zmocnil slonov a dobyl Antiochiu. 57 Vtedy mladý Antiochos napísal Jonatánovi: „Potvrdzujem tvoj veľkňazský úrad, ustanovujem ťa nad štyrmi oblasťami, aby si sa počítal medzi priateľov kráľa.“ 58 Poslal mu zlatý riad na stolovanie a udelil mu právo piť zo zlatých nádob, odievať sa do purpuru a nosiť zlatú sponu. 59 Jeho brata Šimona ustanovil za hlavného veliteľa od týrskeho zrázu až po hranice Egypta. 60 Potom sa Jonatán vybral a prešiel kraj za Riekou11,60 T. j. za Eufratom. i okolité mestá. Pripojili sa k nemu všetky sýrske vojská, aby spoločne bojovali. Keď prišiel do Aškalónu, obyvatelia mesta mu vyšli v ústrety s poctami. 61 Odtiaľ odišiel do Gazy, ale obyvatelia Gazy sa pred ním zamkli. Preto obľahol mesto, predmestia vypálil a vydrancoval. 62 Vtedy sa obyvatelia Gazy obrátili s naliehavou prosbou na Jonatána a on im podal pravicu na zmierenie, ale synov ich predákov vzal za rukojemníkov a poslal ich do Jeruzalema. Potom prešiel cez krajinu až po Damask. 63 Jonatán sa dopočul, že do Kadéša v Galilei prišli Demetriovi vojvodcovia na čele veľkého vojska s úmyslom zbaviť ho vlády. 64 Vyrazil proti nim, ale brata Šimona nechal v tom kraji. 65 Šimon sa utáboril pri Betsure, mnoho dní bojoval proti nemu a obkľúčil ho. 66 Prosili ho, aby prijal ich pravicu na zmier. On im podal svoju pravicu, a vyhnal ich odtiaľ, mesto obsadil a nechal v ňom posádku. 67 Jonatán a jeho vojsko táborili pri Genezaretskom jazere. Zavčasu ráno vyrazili k chacórskej rovine. 68 Po rovine tiahlo proti nemu vojsko cudzincov, ktorí sa na nich vrhli zo zálohy v horách a tiahli proti nim. 69 Keď zálohy vyrazili zo svojich stanovíšť a pustili sa do boja, 70 všetci Jonatánovi muži ušli, nezostal z nich nikto okrem Absolónovho syna Matatiáša a Chalfiho syna Júdu, ktorí boli vodcami vojenských oddielov. 71 Vtedy si Jonatán roztrhol rúcho, sypal si prach na hlavu a modlil sa. 72 Potom sa pustil do boja proti nepriateľom a bil ich tak, že sa dali na útek. 73 Keď to videli tí, čo predtým od neho ušli, vrátili sa k nemu a spolu s ním pokračovali v prenasledovaní až po ich tábor v Kadéši. Tam sa utáborili. 74 V ten deň padlo z pohanov asi tritisíc mužov. Potom sa Jonatán vrátil do Jeruzalema.