Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Synovia Izraela

1 Toto sú Izraelovi synovia: Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissachár, Zebulún,
2 Dán, Jozef, Benjamín, Naftali, Gád a Ašér.

Júdovi potomkovia

3 Júdovi synovia: Ér, Onán a Šela, traja, ktorých mal so Šúovou dcérou, Kanaánčankou. Ér, Júdov prvorodený, sa však znepáčil Hospodinovi, preto ho usmrtil.
4 Jeho nevesta Tamar mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Perecovi synovia: Checrón a Chamúl. 6 Zerachovi synovia: Zimri, Etán, Hemán, Kalkól a Dara, spolu päť. 7 Karmiho syn bol Achár, ktorý priviedol Izrael do skazy tým, že nedodržal hubiacu kliatbu. 8 Etánovým synom bol Azarja. 9 Checrónovi sa narodili synovia: Jerachmeel, Rám a Kelubaj. 10 Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, knieža Júdovcov. 11 Nachšón splodil Salmu a Salma splodil Boaza. 12 Boaz splodil Obéda, Obéd splodil Izaja. 13 Izaj splodil Eliába ako prvorodeného, Abinadába druhého, Šimeu tretieho, 14 Netaneela štvrtého, Radaja piateho, 15 Ocema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 Ich sestry boli Ceruja a Abigajil. Synovia Ceruje: Abšaj, Joáb a Asael, traja. 17 Abigajil porodila Amasu a Amasovým otcom bol Izmaelita Jeter.

Kalébovi potomkovia

18 Kaléb, Checrónov syn, splodil so ženami Azubou a Jeriót týchto synov: Ješera, Šobába a Ardóna.
19 Po smrti Azuby si vzal Kaléb Efratu a tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Uriho a Uri splodil Becaleela. 21 Potom vošiel Checrón k dcére Machíra, Gileádovho otca. Mal šesťdesiat rokov, keď si ju vzal, porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jaíra, ktorý mal dvadsaťtri miest v Gileádskom kraji. 23 No Gešúrci a Aramejčania im odobrali Chavvót-Jaír, Kenát a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Tí všetci sú synovia Machíra, Gileádovho otca. 24 Po Checrónovej smrti vošiel Kaléb k Efrate, žene svojho otca Checróna, a porodila mu Ašchúra, otca Tekóu. 25 Synovia Jerachmeela, Checrónovho prvorodeného, boli: prvorodený syn Rám, ďalej Buna, Oren, Ocem a Achija. 26 Jerachmeel mal aj druhú ženu menom Atara; tá bola Onámovou matkou. 27 Synovia Ráma, Jerachmeelovho prvorodeného, boli: Maac, Jamín a Eker. 28 Onámovi synovia boli: Šammaj a Jada. Šammajovi synovia: Nadáb a Abišúr. 29 Abišúrova žena sa volala Abihajil. Tá mu porodila Achbána a Molída. 30 Nadábovi synovia: Seled a Appajim. Seled nezanechal synov. 31 Appajimov syn bol Jišei, syn Jišeiho Šešán a syn Šešána Achlaj. 32 Synovia Jadu, Šammajovho brata: Jeter a Jonatán. Jeter nezanechal synov. 33 Jonatánovi synovia: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeela. 34 Šešán nemal synov, iba dcéry. Mal však egyptského sluhu menom Jarcha. 35 Tomu dal svoju dcéru za ženu. Porodila mu Attaja. 36 Attaj splodil Nátana, Nátan splodil Zabáda, 37 Zabád splodil Eflála, Eflál splodil Obéda, 38 Obéd splodil Jehua a Jehu splodil Azarju. 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Elasu, 40 Elasa splodil Sismaja a Sismaj splodil Šallúma, 41 Šallúm splodil Jekamju a Jekamja splodil Elišamu. 42 Synovia Kaléba, Jerachmeelovho brata: prvorodený Meša, Zífov otec, a druhý syn Mareša, Chebrónov otec. 43 Chebrónovi synovia: Korach, Tappúach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkoáma a Rekem splodil Šammaja. 45 Šammajovým synom bol Maón a Maón bol otcom Bét-Cúra. 46 Efa, vedľajšia Kalébova žena, porodila Charána, Mocu a Gazéza. Charán splodil Gazéza. 47 Jahdajovi synovia: Regem, Jotám, Gešán, Pelet, Efa a Šaaf. 48 Maacha, Kalébova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu. 49 Ďalej porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbenu a otca Gibeu. Kalébova dcéra bola Achsa. 50 Títo boli synovia Kaléba: Chúr, prvorodený Efraty, Šobál, otec Kirjat-Jearíma, 51 Salma, otec Betlehema, Charéf, otec Bét-Gadéra. 52 Šobál, otec Kirjat-Jearíma, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchóťanov. 53 Rody Kirjat-Jearíma tvorili Jitrijci, Pútovci, Šumátovci a Mišraovci. Z nich pochádzali Coreanci a Eštaulci. 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarót-Bét-Joáb, druhá polovica Manachatejov, inak Coreancov. 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabéci: Tiratovci, Šimeatovci a Suchatovci. Oni boli Kéniti, ktorí pochádzali od Chammata, otca domu Rechába.