Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Synovia Izraela

1 Toto sú Izraelovi synovia: Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissachár, Zebulún,2,1-2 Gn 29,32–30,24; 35,23-26; Ex 1,2-4; Rim 14,7
2 Dán, Jozef, Benjamín, Naftali, Gád a Ašér.

Júdovi potomkovia

3 Júdovi synovia: Ér, Onán a Šela, traja, ktorých mal so Šúovou dcérou, Kanaánčankou. Ér, Júdov prvorodený, sa však znepáčil Hospodinovi, preto ho usmrtil.2,3-17 1Krn 4,1-232,3 Gn 38,1-7; 46,12
4 Jeho nevesta Tamar mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť.2,4 Gn 38,29n 5 Perecovi synovia: Checrón a Chamúl.2,5 Gn 46,12 6 Zerachovi synovia: Zimri, Etán, Hemán, Kalkól a Dara, spolu päť.2,6 1Krľ 5,11 7 Karmiho syn bol Achár, ktorý priviedol Izrael do skazy tým, že nedodržal hubiacu kliatbu.2,7 Joz 7,1-26 8 Etánovým synom bol Azarja. 9 Checrónovi sa narodili synovia: Jerachmeel, Rám a Kelubaj.2,9-13 Rút 4,19-22; Mt 1,3-5 10 Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, knieža Júdovcov.2,10 Nm 1,7; 2,3; 7,12 11 Nachšón splodil Salmu a Salma splodil Boaza. 12 Boaz splodil Obéda, Obéd splodil Izaja. 13 Izaj splodil Eliába ako prvorodeného, Abinadába druhého, Šimeu tretieho,2,13-15 1Sam 16,6-13 14 Netaneela štvrtého, Radaja piateho, 15 Ocema šiesteho, Dávida siedmeho.2,15 1Sam 16,11n; 17,12 16 Ich sestry boli Ceruja a Abigajil. Synovia Ceruje: Abšaj, Joáb a Asael, traja.2,16-17 2Sam 2,18; 17,25 17 Abigajil porodila Amasu a Amasovým otcom bol Izmaelita Jeter.

Kalébovi potomkovia

18 Kaléb, Checrónov syn, splodil so ženami Azubou a Jeriót týchto synov: Ješera, Šobába a Ardóna.2,18 Joz 14,6
19 Po smrti Azuby si vzal Kaléb Efratu a tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Uriho a Uri splodil Becaleela.2,20 Ex 31,2 21 Potom vošiel Checrón k dcére Machíra, Gileádovho otca. Mal šesťdesiat rokov, keď si ju vzal, porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jaíra, ktorý mal dvadsaťtri miest v Gileádskom kraji.2,22 Dt 3,14; Joz 13,30; Sdc 10,3-6; 1Krľ 4,13 23 No Gešúrci a Aramejčania im odobrali Chavvót-Jaír, Kenát a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Tí všetci sú synovia Machíra, Gileádovho otca. 24 Po Checrónovej smrti vošiel Kaléb k Efrate, žene svojho otca Checróna, a porodila mu Ašchúra, otca Tekóu.2,24 1Krn 4,5 25 Synovia Jerachmeela, Checrónovho prvorodeného, boli: prvorodený syn Rám, ďalej Buna, Oren, Ocem a Achija. 26 Jerachmeel mal aj druhú ženu menom Atara; tá bola Onámovou matkou. 27 Synovia Ráma, Jerachmeelovho prvorodeného, boli: Maac, Jamín a Eker. 28 Onámovi synovia boli: Šammaj a Jada. Šammajovi synovia: Nadáb a Abišúr. 29 Abišúrova žena sa volala Abihajil. Tá mu porodila Achbána a Molída. 30 Nadábovi synovia: Seled a Appajim. Seled nezanechal synov. 31 Appajimov syn bol Jišei, syn Jišeiho Šešán a syn Šešána Achlaj. 32 Synovia Jadu, Šammajovho brata: Jeter a Jonatán. Jeter nezanechal synov. 33 Jonatánovi synovia: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeela. 34 Šešán nemal synov, iba dcéry. Mal však egyptského sluhu menom Jarcha. 35 Tomu dal svoju dcéru za ženu. Porodila mu Attaja. 36 Attaj splodil Nátana, Nátan splodil Zabáda, 37 Zabád splodil Eflála, Eflál splodil Obéda, 38 Obéd splodil Jehua a Jehu splodil Azarju. 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Elasu, 40 Elasa splodil Sismaja a Sismaj splodil Šallúma, 41 Šallúm splodil Jekamju a Jekamja splodil Elišamu. 42 Synovia Kaléba, Jerachmeelovho brata: prvorodený Meša, Zífov otec, a druhý syn Mareša, Chebrónov otec.2,42 1Krn 2,18 43 Chebrónovi synovia: Korach, Tappúach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkoáma a Rekem splodil Šammaja. 45 Šammajovým synom bol Maón a Maón bol otcom Bét-Cúra. 46 Efa, vedľajšia Kalébova žena, porodila Charána, Mocu a Gazéza. Charán splodil Gazéza. 47 Jahdajovi synovia: Regem, Jotám, Gešán, Pelet, Efa a Šaaf. 48 Maacha, Kalébova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu. 49 Ďalej porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbenu a otca Gibeu. Kalébova dcéra bola Achsa.2,49 Joz 15,6; Sdc 1,12 50 Títo boli synovia Kaléba: Chúr, prvorodený Efraty, Šobál, otec Kirjat-Jearíma, 51 Salma, otec Betlehema, Charéf, otec Bét-Gadéra. 52 Šobál, otec Kirjat-Jearíma, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchóťanov. 53 Rody Kirjat-Jearíma tvorili Jitrijci, Pútovci, Šumátovci a Mišraovci. Z nich pochádzali Coreanci a Eštaulci.2,53 1Krn 4,2 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarót-Bét-Joáb, druhá polovica Manachatejov, inak Coreancov.2,54 1Krn 9,16 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabéci: Tiratovci, Šimeatovci a Suchatovci. Oni boli Kéniti, ktorí pochádzali od Chammata, otca domu Rechába.2,55 Sdc 1,16; Jer 35
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk