Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Stavba chrámu

1 V štyristoosemdesiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovej vlády nad Izraelom, v mesiaci zív, čo je druhý mesiac, začal Šalamún stavať Hospodinov dom.6,1-28 2Krn 3,1-136,1 Ex 12,40n
2 Dom, ktorý kráľ Šalamún staval Hospodinovi, bol šesťdesiat lakťov dlhý, dvadsať široký a tridsať lakťov vysoký. 3 Predsieň pred chrámovou budovou bola dlhá dvadsať lakťov, rovnala sa šírke budovy, a pred chrámom bola široká desať lakťov.6,3 1Krľ 7,15-21 4 Do chrámu osadil orámované a zamrežované okná. 5 K bočným stenám chrámu, ako aj k zadnej stene, urobil poschodovú prístavbu; v celej prístavbe narobil komôrky. 6 Spodná časť prístavby bola široká päť lakťov, prostredná časť šesť lakťov a tretia časť bola široká sedem lakťov. Zvonku po obvode chrámu dal postaviť oporné múry, aby sa chrámové steny nemuseli oslabiť. 7 Pri stavbe chrámu sa používali kamene opracované v lome, takže pri samotnej stavbe nebolo počuť ťažké kladivá ani dláta, nijaké železné nástroje. 8 Vchod do spodného podlažia bol z pravej strany budovy. Točitými schodmi sa vystupovalo do prostredného a z prostredného do tretieho podlažia. 9 Keď dobudoval chrám, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. 10 Popri celej budove postavil prístavbu na každom poschodí päť lakťov vysokú a cédrovými hradami ju spojil s chrámom. 11 Vtedy Hospodin oslovil Šalamúna: 12 „Staviaš tento chrám. Ak sa budeš riadiť mojimi ustanoveniami, plniť moje právne predpisy, dodržiavať všetky moje prikázania a podľa nich sa správať, splním ti svoj sľub, čo som dal tvojmu otcovi Dávidovi.6,12-13 Ex 29,45; 2Sam 7,8-16 13 Budem bývať uprostred Izraelitov a svoj izraelský ľud neopustím.“ 14 Tak dokončil Šalamún stavbu chrámu.6,14 Sk 7,47 15 Jeho vnútorné steny obložil cédrovými doskami od podlahy po stropové trámy, teda vnútri chrámu dal od podlahy po stropové trámy drevené obloženie; podlahu domu pokryl cyprusovými doskami. 16 Dvadsať lakťov od zadnej steny domu vybudoval priečku z cédrových dosák od podlahy po strop a vnútri postavil zadnú sieň, čiže veľsvätyňu. 17 Od bočnej strany meral chrám štyridsať lakťov. 18 Vnútri domu prevládal céder, rezby popínavých rastlín a kvetinové vence. Všade bolo cédrové drevo, takže murivo nebolo vidieť. 19 Vnútri domu zriadil zadnú sieň, aby ta uložil archu Hospodinovej zmluvy.6,19 Ex 26,32-34 20 Pred zadnou sieňou dlhou dvadsať lakťov, širokou dvadsať lakťov a vysokou dvadsať lakťov, ktorú obložil tepaným zlatom, urobil oltár z cédrového dreva.6,20 Ex 30,1-3; 1Krľ 7,48 21 Vnútro domu obložil Šalamún tepaným zlatom. Pred zadnú sieň, ktorú pozlátil, dal záves zo zlatých reťazí. 22 Celý dom obložil zlatom — úplne celý dom; aj celý oltár pri zadnej sieni obložil zlatom. 23 Pred zadnú sieň zhotovil z olivového dreva dvoch cherubov desať lakťov vysokých.6,23 Ex 37,7-9; 2Krn 3,10n 24 Päť lakťov malo jedno krídlo cheruba a päť lakťov druhé krídlo cheruba. Rozpätie ich krídel bolo desať lakťov. 25 Desať lakťov mal aj druhý cherub. Obaja cherubi mali tie isté rozmery a ten istý tvar. 26 Jeden i druhý cherub bol desať lakťov vysoký. 27 Cherubov umiestnil uprostred vnútornej časti domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla, takže sa krídlo jedného dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa tiež dotýkalo steny. Uprostred domu sa ich krídla vzájomne dotýkali. 28 Cherubov pozlátil. 29 Všetky steny po obvode domu zvnútra i zvonku vyzdobil rezbami cherubov, paliem, kvetinových vencov. 30 I podlahu domu vnútri i vonku pozlátil. 31 Vchod do zadnej siene osadil dverami z olivového dreva. Prah a zárubňa tvorili päťuholník. 32 Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Vyzdobil ich rezbami cherubov, paliem, kvetinových vencov a pozlátil ich. Cherubov a palmy obtiahol zlatom. 33 I pre chrámový vchod použil zárubne z olivového dreva, ale štvorhranné 34 a dvojité dvere z cyprusového dreva. Jedno krídlo bolo dvojdielne a otáčalo sa. 35 Povyrezával na to cherubov, palmy a kvetinové vence. Rezby obložil tepaným zlatom. 36 Ďalej vybudoval stenu vnútorného nádvoria z troch vrstiev kvádrov a z vrstvy otesaných cédrov. 37 Základy Hospodinovho domu boli položené v štvrtom roku v mesiaci zív.6,37 1Krľ 6,1 38 V jedenástom roku v mesiaci búl, teda v ôsmom mesiaci, bol chrám s celým príslušenstvom a zariadením dokončený. Šalamún ho staval sedem rokov.