Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Šalamúnovi hodnostári

1 Šalamún sa stal kráľom nad celým Izraelom.
2 Toto boli jeho hodnostári: Cadókov syn Azarja bol kňazom,4,2.4 2Sam 23,20; 1Krľ 2,34n 3 Šišovi synovia Elichoref a Achija boli pisári, Achilúdov syn Jošafát bol kancelárom, 4 Jojadov syn Benaja bol veliteľom vojska, Cadók a Ebjatár boli kňazmi, 5 Nátanov syn Azarja bol nad dozorcami, Nátanov syn Zabúd bol kňazom a kráľovým dôverníkom. 6 Achišár bol správcom paláca a Abdov syn Adonirám viedol nútené práce.4,6 1Krľ 5,28 7 Šalamún mal nad celým Izraelom dvanásť dozorcov, ktorí zásobovali kráľa a jeho dvor. Každému pripadla raz v roku povinnosť postarať sa na mesiac o zásoby.4,7 1Sam 8,11-18 8 Toto sú ich mená: Chúrov syn v Efrajimskom pohorí, 9 Dekerov syn v Makaci, v Šaalbíme, v Bét-Šemeši, v Elóne a v Bét-Chanáne, 10 Chesedov syn v Arubbóte. Jemu patrilo Socho a celý cheferský kraj. 11 Abinadábov syn spravoval celú Dórsku pahorkatinu. Za ženu mal Šalamúnovu dcéru Tafat.4,11 1Sam 16,8 12 Achilúdov syn Baana mal Taanach, Megiddo, celý Bét-Šeán, ktorý je vedľa Caretánu poniže Jezreelu, od Bét-Šeánu po Abél-Mecholu, až za Jokmeám. 13 Geberov syn bol v Ramót-Gileáde. Patrili mu stanové dediny Menaššeho syna Jaíra v Gileáde, ďalej územie Argóbu, ktorý je v Bášane, šesťdesiat väčších miest s hradbami a bronzovými závorami.4,13 Nm 32,41; Dt 3,14; Joz 13,30 14 Iddov syn Achinadáb bol v Machanajime, 15 Achimaac v Naftali. I on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Basemat. 16 Chušajov syn Baana bol v Ašéri a v Alóte, 17 Parúachov syn Jošafát v Jissacháre, 18 Šimei, Elov syn v Benjamíne, 19 Uriho syn Geber v krajine Gileád, v krajine amorejského kráľa Sichóna a bášanského kráľa Óga. V krajine bol i jeden dozorca. 20 Júdovcov a Izraelitov bolo toľko ako piesku pri mori. Mali čo jesť a piť a bolo im dobre.4,20 Gn 12,2; 13,16; 1Krľ 3,8