Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

1 Vtedy povedal Hospodin Jehuovi, synovi Chananiho, proti Bašovi toto: 2 „Hoci som ťa pozdvihol z prachu a dosadil som ťa za knieža nad Izraelom, mojím ľudom, správal si sa ako Jarobeám a zviedol si môj izraelský ľud na hriech, aby ma svojimi hriechmi dráždil.16,2 1Krľ 14,7 3 Preto ja teraz zmetiem Bašu i jeho dom a s jeho domom naložím ako s domom Nebátovho syna Jarobeáma.16,3 1Krľ 15,29 4 Keď niekto z Bašovho príbuzenstva zomrie v meste, zožerú ho psy. Keď mu niekto zomrie na poli, pozobe ho nebeské vtáctvo.“16,4 1Krľ 14,11 5 Ostatné Bašove skutky, čo urobil, jeho hrdinstvo, sú zapísané v Kronike izraelských kráľov. 6 Baša sa uložil k svojim predkom a pochovali ho v Tirci. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ela. 7 Aj prostredníctvom proroka Jehua, syna Chananiho, oslovil Hospodin Bašu a jeho dom. Konal totiž to, čo bolo zlé pred Hospodinom, svojimi skutkami ho urážal, čím sa pripodobnil Jarobeámovmu domu, a preto ho určil na záhubu.

Izraelský kráľ Ela

8 V dvadsiatom šiestom roku vlády judského kráľa Asu sa stal v Tirci kráľom nad Izraelom Bašov syn Ela, a to na dva roky.
9 Proti nemu však povstal jeho služobník Zimri, veliteľ nad polovicou bojových vozov. Keď sa Ela v Tirci pri hodovaní opil v dome Arcu, správcu paláca v Tirci, 10 prišiel Zimri a zasadil mu smrteľný úder. Bolo to v dvadsiatom siedmom roku vlády judského kráľa Asu. Po ňom sa stal kráľom.16,10 2Krľ 9,31 11 Keď si ako kráľ zasadol na jeho trón, vyhubil celý Bašov dom a nenechal nikoho z mužského rodu, ani príbuzných, ani priateľov. 12 Tak vyhubil Zimri celý Bašov dom podľa Hospodinovho slova, ktoré ohlásil Bašovi prostredníctvom proroka Jehua, 13 za všetky Bašove hriechy a za hriechy jeho syna Elu, ktoré napáchali a ktorými zvádzali na hriech Izrael, aby tak svojimi ničotnými modlami urážali Hospodina, Boha Izraela. 14 Ostatné Elove skutky a všetko, čo vykonal, je zapísané v Kronike izraelských kráľov.

Izraelský kráľ Zimri

15 V dvadsiatom siedmom roku vlády judského kráľa Asu stal sa v Tirci na sedem dní kráľom Zimri. Ľud sa vtedy rozložil táborom proti Gibbetónu, ktorý patril Filištíncom.16,15 1Krľ 15,27
16 Keď sa ľud v tábore dozvedel, že sa Zimri vzbúril a zabil aj kráľa, v ten deň ustanovil v tábore celý Izrael za kráľa nad sebou Omriho, veliteľa vojska. 17 Nato sa Omri a s ním celý Izrael stiahol z Gibbetónu a obľahli Tircu. 18 Keď Zimri zbadal, že mesto padlo, utiahol sa do pevnosti kráľovského paláca. Zapálil ju nad sebou a tak zahynul16,18 2Sam 17,23 19 za svoje hriechy, ktorých sa dopustil, keď konal to, čo bolo zlé pred Hospodinom, a keď chodil po ceste Jarobeáma a v jeho hriechu, ktorý sám páchal a zvádzal naň Izrael. 20 Ostatné Zimriho skutky, vzbura, ktorú viedol, sú zapísané v Kronike izraelských kráľov. 21 Vtedy sa izraelský ľud rozdelil na dvoje: polovica ľudu chcela za kráľa dosadiť Ginatovho syna Tibniho, polovica však Omriho. 22 Stúpenci Omriho získali prevahu nad stúpencami Ginatovho syna Tibniho. Tibni zomrel a kráľom sa stal Omri.

Izraelský kráľ Omri

23 V tridsiatom prvom roku vlády judského kráľa Asu sa stal Omri na dvanásť rokov kráľom nad Izraelom. V Tirci vládol šesť rokov.
24 Potom odkúpil od Šemera za dva talenty striebra vrch Šomerón. Na vrchu staval a postavené mesto pomenoval podľa majiteľa toho vrchu Šemera Samáriou16,24 Hebr. Šomerón.. 25 Omri konal to, čo bolo zlé pred Hospodinom, ba bol horší než všetci jeho predchodcovia.16,25 1Krľ 16,30.33; Mich 6,16 26 Nasledoval Nebátovho syna Jarobeáma a jeho hriech, ktorým zviedol aj Izrael, aby tak svojimi ničotnými modlami urážali Hospodina, Boha Izraela. 27 Ostatné Omriho skutky, čo vykonal, ako i hrdinstvo, ktoré dokázal, sú zapísané v Kronike izraelských kráľov. 28 Keď sa Omri uložil k svojim predkom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Acháb.

Izraelský kráľ Acháb

29 Omriho syn Acháb sa stal v tridsiatom ôsmom roku vlády judského kráľa Asu kráľom nad Izraelom. Omriho syn Acháb panoval v Samárii nad Izraelom dvadsaťdva rokov.
30 Omriho syn Acháb konal to, čo bolo zlé pred Hospodinom, a to viac než všetci jeho predchodcovia. 31 Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Nebátovho syna Jarobeáma, ale si vzal za ženu Izebel, dcéru Etbaala, kráľa Sidončanov, a chodieval slúžiť Baalovi a uctieval ho. 32 Pre Baala zriadil oltár v Baalovom dome, ktorý postavil v Samárii.16,32 2Krľ 3,2; 10,27n; 11,18; 2Mak 4,19 33 Acháb zhotovil aj ašeru, ba v snahe urážať Hospodina, Boha Izraela, predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. 34 Za jeho čias Chíel z Bételu vystaval Jericho. Za cenu svojho prvorodeného syna Abiráma položil jeho základy a za cenu Segúba, svojho najmladšieho syna, osadili jeho brány, a to podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Jozua, syn Núna.16,34 Joz 6,26