2. kapitola

Zvesť o ukrižovanom Kristovi

1 Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti.2,1 1Kor 1,17; 2Kor 11,6
2 Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného.2,2 1Kor 1,23; Ga 6,14 3 Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením;2,3 2Kor 10,1 4 moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,2,4 Rim 15,19; 1Kor 4,20 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.2,5 2Kor 4,7; 1Tes 1,5

Boží Duch a Božia múdrosť

6 Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú,2,6 Ef 4,13; Flp 3,15
7 ale hovoríme v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi vopred určil nám na slávu.2,7 Rim 16,25; Kol 1,26 8 Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal; veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy.2,8 Lk 23,34; Jn 1,10; Sk 13,27; Jk 2,1 9 Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.2,9 Iz 52,15; 64,3; Sir 1,10; Jk 2,5 10 Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.2,10 Mt 13,11 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch.2,11 Prís 20,27 12 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval.2,12 Jn 16,13-14 13 O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí Duch; a tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne2,13 Var. duchovným ľuďom..2,13 Jn 14,26; 1Kor 2,4 14 Telesný človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne.2,14 Jn 8,47; 14,17; 1Kor 1,23 15 Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik.2,15 1Jn 2,20 16 Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poúčal? My však máme myseľ Kristovu!2,16 Iz 40,13; Rim 11,34