10. kapitola

Výstraha pred modlárstvom

1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more,10,1 Ex 13,21; 14,22; Ž 105,39; Múd 19,7-8
2 všetci boli pokrstení10,2 Var. dali sa pokrstiť. v Mojžišovi, v oblaku a v mori,10,2 Ga 3,27 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm10,3 Ex 16,4.35; Dt 8,3 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.10,4 Ex 17,6; Nm 20,7-11; Ž 78,15 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti.10,5 Nm 14,16.23; Ž 78,31; Heb 3,17 6 Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle tak, ako po ňom dychtili oni.10,6 Nm 11,4; Ž 106,14; 1Kor 10,11 7 Ani nebuďte modloslužobníci, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil; nato vstali, aby sa zabávali.10,7 Ex 32,6 8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc.10,8 Nm 25,1.9 9 Ani nechcime skúšať Krista10,9 Var. Pána., ako niektorí z nich skúšali, a hynuli od hadov.10,9 Nm 21,6 10 Ani nereptajte10,10 Var. nereptajme., ako niektorí z nich reptali, a hynuli od zhubcu.10,10 Nm 14,2.36; Heb 3,17; 11,28 11 Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie.10,11 Heb 9,26; 1Pt 4,7 12 A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.10,12 Rim 11,20 13 Skúška10,13 Alt. pokušenie., ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.10,13 Dt 7,9; 1Kor 1,9; 1Tes 5,24; Heb 10,23 14 Preto, moji milovaní, stráňte sa modloslužby.10,14 1Jn 5,21 15 Prihováram sa vám ako rozumným: Posúďte sami, čo hovorím. 16 Nie je vari kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme10,16 Alt. dobrorečíme., účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kristovom tele?10,16 Mt 26,27; Sk 2,42; Rim 12,5; 1Kor 12,27; Ef 4,16; Kol 3,15 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: Azda tí, čo jedia obety, nemajú účasť aj na oltári?10,18 Lv 7,6.15 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo?10,19 1Kor 8,4 20 Nie. Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi.10,20 Dt 32,17; Ž 106,37; Bar 4,7; Zj 9,20 21 Nemôžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov.10,21 Iz 65,11; Mal 1,7-12; 2Kor 6,15-16 22 Alebo máme vyvolať žiarlivosť Pána? Sme azda silnejší ako on?10,22 Dt 32,21

Všetko na Božiu slávu!

23 Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje.10,23 Sir 37,28; 1Kor 6,12; Flp 2,4
24 Nikto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému.10,24 Rim 14,2-10; 15,2 25 Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, 26 lebo: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.10,26 Ž 24,1; 50,12 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať.10,27 Lk 10,8 28 Ak vám niekto povie: „Toto bolo obetované modlám!“, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu;10,28 1Kor 8,7 29 nemyslím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného?10,29 Rim 14,13 30 Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ďakujem?10,30 Rim 14,6; 1Tim 4,4 31 Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.10,31 Kol 3,17 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi,10,32 Rim 14,13 33 ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.10,33 Rim 15,2; 1Kor 9,20-22; 13,5