2. kapitola

Kristus — náš obhajca

1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého.2,1 Jn 14,16; Rim 8,34; 1Tim 2,5; Heb 7,25; 9,24
2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.2,2 Jn 1,29; Rim 3,25; Kol 1,20; Heb 2,17; 1Jn 4,10 3 Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania.2,3 1Jn 3,24 4 Kto hovorí: „Poznám ho“, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy.2,4 1Jn 1,6 5 Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom.2,5 Jn 14,23; 1Jn 4,12.17 6 Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.2,6 Jn 13,15; 1Pt 2,21

Nové prikázanie

7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od začiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli.2,7 1Jn 2,24; 3,11; 2Jn 5.6
8 A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svetlo.2,8 Jn 13,34; Rim 13,12 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je v tme až doposiaľ.2,9 1Jn 3,15; 4,20 10 Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie2,10 Gr. skandalon = kameň úrazu..2,10 Ž 119,165; Rim 14,13 11 Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.2,11 Jn 12,35 12 Píšem vám, deti, lebo2,12 Alt. že (tak aj vo vv. 13-14). pre jeho meno sú vám odpustené hriechy.2,12 Lk 24,47; Sk 10,43; 1Jn 1,9 13 Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.2,13 Jn 1,1; Rim 12,21; 1Jn 1,1; 5,4; Zj 12,11 14 Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.2,14 Ef 6,10.11 15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska2,15 Alt. láska k Otcovi..2,15 Lk 14,26; Jn 15,19; Jk 4,4 16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.2,16 Rim 8,7; Ef 2,3; 1Pt 2,11 17 A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky.2,17 Iz 40,6.7; Múd 5,15; Mt 7,21; Jn 8,51; 1Kor 7,31

Varovanie pred antikristom

18 Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina.2,18 Mt 24,5.24; 1Tim 4,1; 2Pt 3,3; 1Jn 4,3
19 Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás.2,19 Sk 20,30 20 Vy však máte pomazanie od Svätého a poznáte všetko.2,20 Jn 14,26; 1Kor 2,15; 1Jn 2,27 21 Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna.2,22 1Jn 4,3; 2Jn 7 23 Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.2,23 Jn 5,23; 1Jn 4,15; 5,1; 2Jn 9 24 Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v Synovi a v Otcovi.2,24 Jn 8,31; 1Jn 2,7 25 A toto je prisľúbenie, ktoré nám dal on: večný život.2,25 Jn 5,24 26 Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27 No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali, a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale pretože vás jeho pomazanie o všetkom poúča a je pravdivé, nie lživé — zostávajte v ňom, ako vás poučilo.2,27 Jer 31,34; Jn 14,26; 16,13

Božie deti

28 Tak teda, deti moje, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli zahanbení.2,28 Flp 1,20; 1Jn 4,17
29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho.2,29 1Jn 3,10