Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Kristus — náš obhajca

1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého.2,1 Jn 14,16; Rim 8,34; 1Tim 2,5; Heb 7,25; 9,24
2 On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.2,2 Jn 1,29; Rim 3,25; Kol 1,20; Heb 2,17; 1Jn 4,10 3 Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania.2,3 1Jn 3,24 4 Kto hovorí: „Poznám ho“, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy.2,4 1Jn 1,6 5 Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom.2,5 Jn 14,23; 1Jn 4,12.17 6 Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.2,6 Jn 13,15; 1Pt 2,21

Nové prikázanie

7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od začiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli.2,7 1Jn 2,24; 3,11; 2Jn 5.6
8 A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma ustupuje a žiari už pravé svetlo.2,8 Jn 13,34; Rim 13,12 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je v tme až doposiaľ.2,9 1Jn 3,15; 4,20 10 Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie2,10 Gr. skandalon = kameň úrazu..2,10 Ž 119,165; Rim 14,13 11 Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.2,11 Jn 12,35 12 Píšem vám, deti, lebo2,12 Alt. že (tak aj vo vv. 13-14). pre jeho meno sú vám odpustené hriechy.2,12 Lk 24,47; Sk 10,43; 1Jn 1,9 13 Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad Zlým.2,13 Jn 1,1; Rim 12,21; 1Jn 1,1; 5,4; Zj 12,11 14 Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad Zlým.2,14 Ef 6,10.11 15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska2,15 Alt. láska k Otcovi..2,15 Lk 14,26; Jn 15,19; Jk 4,4 16 Veď nič z toho, čo je vo svete — žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom —, nie je z Otca, ale zo sveta.2,16 Rim 8,7; Ef 2,3; 1Pt 2,11 17 A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva naveky.2,17 Iz 40,6.7; Múd 5,15; Mt 7,21; Jn 8,51; 1Kor 7,31

Varovanie pred antikristom

18 Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina.2,18 Mt 24,5.24; 1Tim 4,1; 2Pt 3,3; 1Jn 4,3
19 Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás.2,19 Sk 20,30 20 Vy však máte pomazanie od Svätého a poznáte všetko.2,20 Jn 14,26; 1Kor 2,15; 1Jn 2,27 21 Nenapísal som vám preto, že nepoznáte pravdu, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna.2,22 1Jn 4,3; 2Jn 7 23 Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.2,23 Jn 5,23; 1Jn 4,15; 5,1; 2Jn 9 24 Vo vás nech len zostáva to, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v Synovi a v Otcovi.2,24 Jn 8,31; 1Jn 2,7 25 A toto je prisľúbenie, ktoré nám dal on: večný život.2,25 Jn 5,24 26 Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27 No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali, a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale pretože vás jeho pomazanie o všetkom poúča a je pravdivé, nie lživé — zostávajte v ňom, ako vás poučilo.2,27 Jer 31,34; Jn 14,26; 16,13

Božie deti

28 Tak teda, deti moje, zostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme ním pri jeho príchode neboli zahanbení.2,28 Flp 1,20; 1Jn 4,17
29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho.2,29 1Jn 3,10
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk