Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

85. kapitola

8 Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu! 9 Chcem počúvať, čo Hospodin Boh hovorí, lebo On pokoj oznamuje svojmu ľudu a svojim zbožným, len aby sa nevrátili zase ku bláznovstvu. 10 Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja, aby sláva Jeho prebývala v našej krajine.