1. kapitola

Zvesť o Saulovej a Jonatánovej smrti

1 Po Saulovej smrti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zostal dva dni v Ciklagu.
2 Ale na tretí deň prišiel zo Saulovho tábora muž s roztrhnutým rúchom a s prsťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. 3 Dávid sa ho opýtal: Odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu: Zachránil som sa z izraelského tábora. 4 Nato mu Dávid povedal: Čo sa to stalo? Rozpovedz! On odpovedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu padli a pomreli. Zomrel aj Saul a jeho syn Jonatán. 5 Dávid povedal mládencovi, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že zomrel Saul a jeho syn Jonatán? 6 Mládenec, ktorý mu to oznamoval, odpovedal: Náhodou som sa dostal na vrch Gilbóa, a hľa, Saul sa opieral o svoju kopiju, ale vozy a jazdci ho už doháňali. 7 Keď sa obzrel dozadu, uvidel ma a zavolal na mňa. Ja som mu odpovedal: Tu som. 8 I povedal mi: Kto si? Odpovedal som mu: Som Amálékovec. 9 Vtedy mi povedal: Pristúp ku mne a zabi ma, lebo ma zachvátil smrteľný závrat, ale život je ešte vo mne. 10 Tak som k nemu pristúpil a zabil som ho, lebo som vedel, že svoj pád neprežije. Potom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svojmu pánovi. 11 Nato Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich, podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním. 12 Smútili, plakali a postili sa až do večera pre Saula a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hospodinov, aj pre dom Izraela, pretože padli mečom. 13 Dávid sa pýtal mládenca, ktorý mu to oznámil: Odkiaľ si? On odpovedal: Som synom cudzinca, muža Amálékovca. 14 Dávid mu povedal: Ako si sa opovážil vystrieť ruku a zabiť pomazaného Hospodinovho? 15 Nato Dávid zavolal jedného z mládencov a rozkázal: Pristúp a obor sa na neho! Ten ho zrazil tak, že zomrel. 16 Dávid mu ešte privolal: Tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa ťa usvedčili, keď si povedal: Ja som usmrtil pomazaného Hospodinovho.

Dávidov žalospev nad Saulom a Jonatánom

17 Vtedy Dávid zaspieval tento žalospev nad Saulom a nad jeho synom Jonatánom
18 a prikázal, aby ho Júdejcov naučili ako Pieseň o luku; ten je napísaný v Knihe úprimného: 19 Ozdoba tvoja, Izrael, na tvojich výšinách pobitá, ó, ako padli bohatieri! 20 Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili dcéry Filištíncov a nejasali dcéry neobrezancov. 21 Vy, vrchy Gilbóy, nech nieto na vás rosy ani dažďa, ani vzlínania vlahy z polí, bo tam bol pohodený štít bohatierov, štít Saulov olejom nepomazaný. 22 Luk Jonatánov sa neodvracal od krvi pobitých a od tiel hrdinov a prázdny nevracal sa Saulov meč. 23 Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni smrťou nedali sa rozlúčiť. Nad orlov boli rýchlejší, nad levov boli silnejší. 24 Vy, dcéry Izraela, oplačte Saula, ktorý vás obliekal v purpur a skvost, ktorý vám zlaté ozdoby kládol na šaty. 25 Ó, ako padli bohatieri uprostred boja! Jonatán na tvojich výšinách zabitý. 26 Bôľno mi za tebou, brat môj Jonatán. Bol si mi premilý, tvoja láska mi bola zázračná, bola nad lásku žien. 27 Ó, ako padli bohatieri a pohynuli nástroje boja!