1. kapitola

Pozdrav

1 Pavel, služobník Boží a apoštol Ježiša Krista podľa viery vyvolených Božích a podľa poznávania zbožnej pravdy
2 na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi 3 a vo vhodnom čase oznámil svoje slovo vo zvesti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha - 4 Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery. Milosť a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.

Ustanovenia starších a biskupov

5 Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte nebolo (zriadené), a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal:
6 ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti. 7 Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý, 8 ale pohostinný, milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý, 9 musí sa pridŕžať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých, ktorí odporujú.

Výstraha pred zvodcami

10 Lebo je mnoho nepoddajných, táravých ľudí a zvodcov, najmä zo židovstva,
11 ktorým treba zapchať ústa. Títo prevracajú celé domy, keď pre nečistý zisk vyučujú, čo sa nemá (vyučovať). 12 Jeden z nich, ich vlastný prorok, (o nich) povedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopasníci. 13 Toto svedectvo je pravdivé. Pre to ich prísne napomínaj, aby ozdraveli vo viere 14 a nepridržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy. 15 Čistým je všetko čisté, poškvrneným a neveriacim však nič nie je čisté, ale myseľ aj svedomie majú poškvrnené. 16 Hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami (Ho) zapierajú. Sú ohavní a neposlušní a ničoho dobrého nie sú schopní.