1. kapitola

Kýros povoľuje Židom návrat zo zajatia

1 V prvom roku perzského kráľa Kýra - aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané ústami Jeremiáša - povzbudil Hospodin ducha perzského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľovstve dal rozhlásiť a aj písomne oznámiť:
2 Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Boh nebies, Hospodin, dal mi všetky kráľovstvá zeme a prikázal mi vybudovať Mu dom v Jeruzaleme v Judsku. 3 Kto je medzi vami zo všetkého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Judsku a nech buduje dom Hospodina, Boha izraelského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší ľudia podporia striebrom a zlatom, imaním a dobytkom aj dobrovoľnou obeťou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. 5 Povstali náčelníci rodín judských a benjamínskych, aj kňazi a levíti, všetci, ktorých ducha povzbudil Boh, aby šli budovať dom Hospodinov v Jeruzaleme. 6 A všetci okolití obyvatelia ich podporili striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a cennosťami okrem toho, čo dali dobrovoľne.

Kráľ Kýros vracia chrámové poklady

7 Kráľ Kýros vydal náčinie domu Hospodinovho, ktoré Nebúkadnecar odniesol z Jeruzalema a dal do domu svojho boha.
8 Perzský kráľ Kýros ho odovzdal do rúk správcovi pokladu Mitredatovi, a ten vyúčtoval judskému kniežaťu Šéšbaccarovi. 9 Ich počet bol: tridsať zlatých mís, tisíc strieborných mís, dvadsaťdeväť nožov; 10 tridsať zlatých čiaš, štyristodesať strieborných čiaš a tisíc iných nádob. 11 Všetkých zlatých a strieborných nádob bolo päťtisícštyristo. Všetko to vzal Šéšbaccar so sebou, keď sa zajatci vracali z Babylonu do Jeruzalema.