1. kapitola

Pozdrav

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi -
2 Timoteovi, milovanému synovi. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Vďaka Bohu za Timoteovu vieru

3 Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, keď sa neprestajne rozpomínam na teba v modlitbách, vo dne aj v noci -
4 a pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou, 5 pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe.

Smelé vyznávanie kresťanskej pravdy

6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba.
7 Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania. 8 Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium. 9 On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 10 a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ pohanov. 12 Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13 Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 14 Svoje dobré poverenie chráň si skrze Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás. 15 Vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Hermogenes. 16 Domu Oneziforovmu nech Pán udelí milosrdenstvo, lebo ma často obživil a nehanbil sa za moje okovy, 17 ale keď prišiel do Ríma, horlivo ma hľadal aj našiel. 18 Nech mu Pán dá nájsť milosrdenstvo v onen deň u Pána; a koľko sa mi naposluhoval v Efeze, sám najlepšie vieš.