Predchádzajúca kapitola

85. kapitola

Prosba o záchranu a pokoj ľudu po časoch útlaku

1 Pre hudobný prednes. Žalm Kórachovcov.
2 Omilostil si, Hospodine, svoju krajinu, vrátil si Jákobových zajatých. 3 Odpustil si vinu svojmu ľudu, ich všetky hriechy si zakryl. Sela. 4 Stiahol si späť svoju prchkosť, upustil si od svojho žhavého hnevu. 5 Obnov nás, Bože našej spásy, zruš svoju nevôľu voči nám. 6 Či sa chceš navždy hnevať na nás, či predĺžiš svoj hnev na ďalšie pokolenia? 7 Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť? 8 Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu! 9 Chcem počúvať, čo Hospodin Boh hovorí, lebo On pokoj oznamuje svojmu ľudu a svojim zbožným, len aby sa nevrátili zase ku bláznovstvu. 10 Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja, aby sláva Jeho prebývala v našej krajine. 11 Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 12 Vypučí vernosť zo zeme a spravodlivosť zhliadne z neba. 13 Potom dá Hospodin aj to, čo je dobré, a naša zem vydá svoj úžitok. 14 Spravodlivosť pôjde pred Ním a spása cestou Jeho krokov.