Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

1 Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Uziju a za čias izraelského kráľa Járobeáma, syna Jóášovho, dva roky pred zemetrasením.

Boží súd nad susednými národmi

2 I povedal: Hospodin hromží zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema; nivy pastierov vädnú, vrchol Karmelu usychá.
3 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Damasku - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože mlátili Gileád železnými cepmi. 4 Zošlem oheň na dom Chazáélov, ten strávi paláce Benhadada. 5 Rozlámem závoru Damasku, vyhubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žezla Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôjde sýrsky národ - hovorí Hospodin. 6 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Gazy - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože všetkých odvliekli do zajatia, aby ich vydali napospas Edómu. 7 Zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdódu a držiteľa žezla Aškalónu, siahnem rukou na Ekrón a zhynie zvyšok Filištíncov - hovorí Hospodin, Pán. 9 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Týru - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože vydali všetkých napospas Edómu a nepamätali na bratskú zmluvu. 10 Zošlem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce. 11 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Edómu - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože mečom stíhal svojho brata a súcit v sebe udusil. Vo svojom hneve neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval naveky. 12 Zošlem oheň na Téman, ten strávi paláce Bocry. 13 Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Ammóncov - ba pre štyri - to neodvrátim, pretože párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili územie. 14 Zapálim oheň na hradbách Rabby, ten strávi jej paláce - za bojového pokriku v deň bitky, za búrky v deň povíchrice. 15 Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežatami - hovorí Hospodin.