1. kapitola

Boží súd nad Asýriou a záchrana Júdu

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Nahuma Elkóšskeho.
2 Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom, pomstiteľom je Hospodin, plným prchkosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. 3 Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo víchre a búrke je Jeho cesta a oblak je prachom Jeho nôh. 4 Pohrozí moru, a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vädne Bášán i Karmel, i kvet Libanonu vädne. 5 Vrchy sa trasú pred Ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred Ním, i svet a všetko, čo ho obýva. 6 Kto obstojí pred Jeho prudkosťou a kto ostane pred páľavou Jeho hnevu? Prchkosť Jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred Ním. 7 Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. 8 Valiacou sa záplavou urobí koniec svojim protivníkom a svojich nepriateľov do tmy zaženie. 9 Čo zamýšľate proti Hospodinovi? On určite urobí koniec, súženie dvakrát nepríde. 10 Aj keď sú ako posplietané tŕne a v plnej miazge, strávení budú celkom sťa suché strnisko. 11 Lebo z teba vyšiel ten, čo zamýšľal zlé proti Hospodinovi, a strojil ničomnosť. 12 Takto vraví Hospodin: Aj keď sú nedotknutí a početní, budú zoťatí a zahynú. A ak som teba pokoril, už viac ťa nepokorím. 13 Teraz polámem jeho jarmo, ktoré leží na tebe, a roztrhám tvoje putá. 14 Hospodin vydal rozkaz proti tebe: Z tvojho mena nebude viac semeno! Z domu tvojich bohov vyničím ryté a liate obrazy; pripravím ti hrob, lebo si naničhodný.