1. kapitola

Pozdrav

1 Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sostenes,
2 cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Apoštol ďakuje Bohu za Korintských

4 Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi,
5 že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, 6 len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, 7 takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. 8 On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

Roztržky v zbore

10 A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili a aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali.
11 Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. 12 Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí: Ja som Pavlov, ja však Apollov, ja však Kéfasov, ja však Kristov. 13 Či je Kristus rozdelený? Či Pavel bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v meno Pavlovo boli pokrstení? 14 Ďakujem Bohu, že som nekrstil nikoho z vás, len Krispa a Gája, 15 aby nikto nepovedal, že ste v moje meno boli pokrstení. 16 Ba pokrstil som aj domácnosť Štefanovu, ináč neviem, či som pokrstil niekoho iného, 17 lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu.

Zvesť o kríži

18 Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
19 Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? 21 Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi): 22 lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však kážeme ukrižovaného Krista - Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, 24 ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. 26 Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, 27 ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 28 čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, 29 aby sa nikto nechválil pred Bohom. 30 Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, 31 aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.