Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

27 Pokorní budú jesť a nasýtia sa, a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Nech vaše srdce žije naveky!