Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Horekovanie v ťažkom utrpení a chválospev po vyslyšaní

1 Pre hudobný prednes na nápev Jelenica rannej zory. Žalm Dávidov.
2 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! 3 Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. 4 Ty však tróniš ako svätý, Ty, chvála Izraela. 5 V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. 6 K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. 7 Ja som však červ, a nie človek, potupa pre ľudí a ľudom opovrhnutý. 8 Všetci, ktorí ma vidia, sa mi posmievajú, vyškierajú sa, potriasajú hlavou: 9 Spoliehal sa na Hospodina, nech ho teraz zachráni, nech ho vytrhne, však má v ňom zaľúbenie! 10 Veď Ty si ma vyviedol zo života matky, dal si mi nádej na matkiných prsiach. 11 Odkázaný som na Teba už od života matky, od lona matky mojej Ty si Boh môj! 12 Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet. 13 Obkľúčilo ma mnoho juncov, mocné býky z Bášánu ma obklopili. 14 Otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci lev. 15 Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti, moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. 16 Ako črep vyschla moja sila a jazyk sa mi k ďasnám prilepil, kladieš ma do prachu smrti. 17 Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov a prebodli mi ruky, nohy. 18 Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne. 19 Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós. 20 Ale Ty, Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc! 21 Zachráň mi dušu pred mečom, moju jedinú z moci psov. 22 Zachráň ma z tlamy leva a z rohov byvolov. Ty si ma vypočul. 23 O Tvojom mene budem rozprávať svojim bratom, uprostred zhromaždenia chcem Ťa chváliť. 24 Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte Ho! Všetko potomstvo Jákobovo, ctite Ho! Bojte sa Ho, všetko potomstvo Izraela! 25 Lebo On nezavrhol, ani nezošklivil si biedu úbožiaka, neskryl si pred ním svoju tvár. Keď volal k Nemu, počul ho. 26 Z Teba pramení moja chvála vo veľkom zbore, vyplním svoje sľuby pred tými, čo sa Ho boja. 27 Pokorní budú jesť a nasýtia sa, a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Nech vaše srdce žije naveky! 28 Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov. 29 Lebo Hospodinovi patrí kraľovanie, On je vladárom nad národmi. 30 Len pred Ním sa budú skláňať všetci, čo spia v zemi, pred Ním sa pokorí každý, kto zostupuje do prachu a nemôže si dušu živú zachovať. 31 Potomstvo bude slúžiť Jemu, o Pánovi 32 sa bude rozprávať budúcemu pokoleniu a hlásať budú Jeho spravodlivosť ľudu, ktorý sa narodí, že On to učinil.