Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

10 Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé;