Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

Sláva Boha-Stvoriteľa v prírode a oslava Božieho zákona

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov.
2 Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. 3 Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. 4 Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. 5 Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich postavil slnku stan; 6 ono vychádza ako ženích zo svojej izby, teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou. 7 Na kraji nebies má svoj východ a obieha až na druhý kraj, pred jeho páľavou nič sa neukryje. 8 Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. 9 Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. 10 Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé; 11 vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plástov. 12 Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať; kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 13 Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň! 14 Aj od spupných ochráň svojho sluhu, aby nevládli nado mnou; tak budem bezúhonný a čistý od mnohých previnení. 15 Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!