Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

40 predvolali si apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im nehovoriť v mene Ježišovom a prepustili ich. 41 Odišli teda z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno.