Dve percentá (2 %)

40. kapitola

Veľkosť Stvoriteľa

12 Kto zmeral svojou dlaňou vody mora, kto premeria piaďou nebesá, vezme do merice prach zeme, na váhe odváži vrchy a pahorky na vážkach?
13 Kto usmernil Ducha Hospodinovho, kto bol Jeho poradcom, aby Ho poúčal? 14 Radil sa s niekým, kto by Ho školil a učil pravej ceste, kto by Ho učil ceste poznania a privádzal Ho na chodník rozumnosti? 15 Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach. Hľa, ostrovy zavážia sťa zrnko piesku, 16 Libanon nestačí na oheň a jeho zverina nestačí na zápaly. 17 Všetky národy sú pred Ním ako nič, úplne nič neznamenajú pre Neho. 18 Ku komu pripodobníte Boha? A akú podobu Mu dáte? 19 Remeselník ulial modlu a zlatník ju obtiahol zlatom, priletoval striebornú retiazku. 20 Kto je chudobný na takú obeť, vyberie si drevo, ktoré nepráchnivie, vyberie múdreho remeselníka, aby postavil modlu, ktorá sa nekláti. 21 Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od počiatku? Nepochopili ste založenie zeme? 22 Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, - kým jej obyvatelia sú len ako kobylky - Ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich sťa stan na bývanie, 23 Ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. 24 Sotva sú zasadení, sotva sú zasiati, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. 25 Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať? vraví Svätý. 26 Zdvihnite pohľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom; pred Premocným a Presilným nechýba ani jeden.

Povzbudenie zronených

27 Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?
28 Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. 29 Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. 30 Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. 31 Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.