Dve percentá (2 %)

14. kapitola

15 Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli. 16 Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. 17 Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, takže vojdú za nimi, a získam slávu nad faraónom i celým jeho vojskom, nad jeho vozmi a jazdcami. 18 Tak poznajú Egypťania, že ja som Hospodin, keď získam slávu nad faraónom a nad jeho vozmi i jazdcami. 19 Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi; pohol sa i oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich; 20 dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov; bol ako oblak a tma; ale Izraelcom osvecoval noc, pritom sa po celú noc nepriblížili jeden k druhému. 21 Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. 22 Izraelci prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. 23 Egypťania ich prenasledovali; všetky faraónove kone, vozy i jazdci vošli za nimi doprostred mora. 24 Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egyptskom tábore, 25 brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egypťania povedali: Utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom. 26 I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov. 27 Mojžiš vystrel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvodné miesto; Egypťania však utekali proti nemu, a tak Hospodin vohnal Egypťanov doprostred mora. 28 Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora; nezostal z nich ani jeden. 29 Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. 30 Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. 31 Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina; uveril Hospodinovi i Jeho služobníkovi Mojžišovi.