14. kapitola

Prechod cez Červené more

1 Hospodin riekol Mojžišovi:
2 Povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred Pí-Hachírótom, medzi Migdólom a morom pred Baal-Cefónom; utáborte sa oproti nemu pri mori. 3 Faraón si bude myslieť o Izraelcoch: Zablúdili v kraji, púšť ich zovrela. 4 Ja zatvrdím faraónovo srdce, bude vás prenasledovať; získam slávu nad faraónom i nad celým jeho vojskom a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. A urobil tak. 5 Keď oznámili faraónovi, egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, zmenilo sa zmýšľanie faraónovo a jeho služobníkov voči ľudu. Povedali: Čo sme to urobili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb? 6 Dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou. 7 Vzal šesťsto vybraných vozov a všetky egyptské vozy; na každom boli vynikajúci bojovníci. 8 Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, a ten prenasledoval Izraelcov; Izraelci vychádzali pod ochranou zdvihnutej ruky. 9 Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a jeho jazdci i vojsko ich dostihli, keď táborili pri mori pri Pí-Hachíróte, pred Baal-Cefónom. 10 Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi; Izraelci sa veľmi naľakali a volali k Hospodinovi o pomoc. 11 I povedali Mojžišovi: Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? 12 Či sme ti nepovedali už v Egypte: Nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. 13 Ale Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí, lebo ako vidíte dnes Egypťanov, tak ich už nikdy neuzriete. 14 Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. 15 Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli. 16 Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. 17 Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, takže vojdú za nimi, a získam slávu nad faraónom i celým jeho vojskom, nad jeho vozmi a jazdcami. 18 Tak poznajú Egypťania, že ja som Hospodin, keď získam slávu nad faraónom a nad jeho vozmi i jazdcami. 19 Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi; pohol sa i oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich; 20 dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov; bol ako oblak a tma; ale Izraelcom osvecoval noc, pritom sa po celú noc nepriblížili jeden k druhému. 21 Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. 22 Izraelci prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. 23 Egypťania ich prenasledovali; všetky faraónove kone, vozy i jazdci vošli za nimi doprostred mora. 24 Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egyptskom tábore, 25 brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egypťania povedali: Utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom. 26 I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov. 27 Mojžiš vystrel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvodné miesto; Egypťania však utekali proti nemu, a tak Hospodin vohnal Egypťanov doprostred mora. 28 Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora; nezostal z nich ani jeden. 29 Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. 30 Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. 31 Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina; uveril Hospodinovi i Jeho služobníkovi Mojžišovi.