Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Príchod Mesiášovej vlády. Očista pohanských národov

1 Výrok. Slovo Hospodinovo je proti krajine Chadrách, a Damask je miestom, kde spočinie. K Hospodinovi dvíha oko človek aj všetky kmene Izraela,
2 aj Chamát, ktorý hraničí s ním, Týrus a Sidón, ktoré sú veľmi múdre. 3 Týrus si vystaval opevnenia, nakopil si striebra ako prachu a rýdzeho zlata ako blata na uliciach. 4 Hľa, Pán ho zbaví imania, zmetie do mora jeho bohatstvo a ohňom bude strávené. 5 Uvidí to Aškalón a bude sa báť, Gaza sa bude zvíjať v bolestiach, i Ekrón, lebo sa zahanbí v nádeji; z Gazy zmizne kráľ a Aškalón nebude obývaný. 6 V Ašdóde budú bývať miešanci, a vyhubím pýchu Filištíncov. 7 Odstránim mu krv z úst a jeho ošklivosti spomedzi jeho zubov. Zostane aj on pre nášho Boha, bude ako vodca v Judsku, a Ekrón bude ako Jebúsejci. 8 Utáborím sa pred svojím domom ako stráž, aby nik neprechádzal sem i tam. Neprejde už cez nich utláčateľ, pretože som nazrel vlastnými očami.

Tvoj kráľ prichádza!

9 Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.
10 Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema; zničené budú vojnové luky, a bude zvestovať národom pokoj; jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. 11 Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. 12 Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam: Dvojnásobne ti odplatím. 13 Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efrajima položím ako šíp, povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, a urobím z teba bohatiersky meč. 14 Zjaví sa nad nimi Hospodin a Jeho strela vyrazí sťa blesk. Pán, Hospodin, zatrúbi na trúbe a odíde v južných víchriciach. 15 Hospodin mocností im bude záštitou, zvíťazia i pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína; budú plní ako okraje oltára. 16 Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh, v ten deň ako ovce svojho ľudu, ako drahokamy v čelenke budú žiariť nad Jeho zemou. 17 Lebo aká je Jeho dobrota a aká je Jeho krása? Obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám.