Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Zasľúbenie pre zvyšok Božieho ľudu

1 Takto zaznelo slovo Hospodina mocností:
2 Takto vraví Hospodin mocností: Nesmierne horlím za Sion, a horlím zaň s veľkým hnevom. 3 Takto vraví Hospodin: Vrátim sa na Sion, budem bývať uprostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať verným mestom a vrchom Hospodina mocností, svätým vrchom. 4 Takto vraví Hospodin mocností: Ešte budú starci a stareny sedieť na námestiach Jeruzalema, a pre vysoký vek bude mať každý v ruke palicu. 5 Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat, a tí sa tam budú hrať. 6 Bude to divné v týchto dňoch v očiach zvyšku tohto ľudu, bude to divné aj v mojich očiach - znie výrok Hospodina mocností. 7 Takto vraví Hospodin mocností: Ajhľa, vyslobodzujem svoj ľud z krajiny na východe a z krajiny na západe slnka. 8 Privediem ich, takže budú bývať v Jeruzaleme; budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo. 9 Takto vraví Hospodin mocností: Nech spevnejú ruky vám, ktorí v tieto dni počúvate tieto slová z úst prorokov - v deň kladenia základov domu Hospodina mocností, aby bol vybudovaný chrám. 10 Lebo pred tými dňami nebolo odmeny pre človeka ani pre dobytok, ba ani ten, kto vychádzal alebo vchádzal, nemal istotu pred nepriateľom, pretože som rozoštval všetkých ľudí navzájom proti sebe. 11 Teraz sa však nestaviam proti zvyšku tohto ľudu ako v predošlých dňoch - znie výrok Hospodina mocností. 12 Lebo budem rozosievať pokoj; vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú svoju rosu; to všetko dám do vlastníctva zvyšku tohto ľudu. 13 Dom Júdov a dom Izraela: boli ste kliatbou medzi národmi, ale teraz vás vyslobodím a budete požehnaním. Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky. 14 Lebo takto vraví Hospodin moc nos tí: Ako som zamýšľal zle nakladať s vami, keď ma vaši otcovia hnevali - hovorí Hospodin mocností - a nezľutoval som sa, 15 tak znova zamýšľam v týchto dňoch dobre nakladať s Jeruzalemom a s domom judským. Nebojte sa! 16 Robte toto: Každý hovorte pravdu so svojím blížnym, prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach, 17 a neosnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému. Neobľubujte krivú prísahu. Lebo všetko toto nenávidím - znie výrok Hospodinov. 18 Potom Hospodin mocností prehovoril ku mne. 19 Takto mi zaznelo slovo Hospodina mocností: Pôst štvrtého a pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca obráti sa judskému domu na rozkoš, radosť a na milé slávnosti. Preto milujte pravdu a pokoj! 20 Takto vraví Hospodin mocností: Ešte prídu národy a obyvatelia mnohých miest, 21 obyvatelia jedného mesta pôjdu do druhého a povedia: Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja! 22 Vtedy prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina mocností v Jeruzaleme a prosiť Ho o priazeň. 23 Takto vraví Hospodin mocností: V tých dňoch desať národov všetkých jazykov uchopí podolok Júdejca so slovami: Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.