Predchádzajúca kapitola

93. kapitola

Hospodin kraľuje

1 Hospodin je Kráľom! On priodel sa velebou, Hospodin priodel a opásal sa silou; upevnil svet, aby sa neklátil.
2 Prepevný je trón Tvoj od počiatku; Ty si od večnosti. 3 Pozdvihli rieky, Hospodine, pozdvihli rieky hlas svoj, pozdvihli rieky hukot svoj. 4 Mocnejší než zvuk mnohých vôd, mocnejší ako príboj mora, vznešený je Hospodin na výsosti. 5 Spoľahlivé sú Tvoje svedectvá; posvätná úcta patrí Tvojmu domu na večné časy, Hospodine.