Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

89. kapitola

Spomienka na Hospodinovu zmluvu s domom Dávidovým

1 Vyučujúci žalm Étána Ezrachovca.
2 O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod. 3 Lebo si riekol: Naveky je postavená milosť v nebesiach, na nich si upevnil svoju vernosť. 4 So svojím vyvoleným uzavrel som zmluvu, svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal: 5 Naveky upevním tvoje potomstvo, vybudujem tvoj trón z rodu na rod. Sela. 6 Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hospodine, a Tvoju vernosť v zbore svätých. 7 Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi? Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi Božími? 8 Boh je obávaný v kruhu svätých, veľký je On a hrozný pre všetkých, ktorí sú vôkol Neho. 9 Hospodine, Bože mocností, kto je ako Ty, mocný Hospodine? Tvoja vernosť je vôkol Teba. 10 Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny, Ty ich utišuješ. 11 Ty si rozmliaždil Rahaba ako zabitého, silným ramenom rozprášil si svojich nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náplň; Ty si ich založil; 13 sever i juh Ty si stvoril, Tábor i Chermón Tvojmu menu plesajú. 14 Máš mocnú pravicu, silná je Tvoja ruka, vyvýšená Tvoja pravica. 15 Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú. 16 Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre, 17 jasajú celý deň v Tvojom mene a Tvojou spravodlivosťou sú uveličení. 18 Lebo Ty si okrasou ich sily a Tvoja blahovôľa vyvyšuje náš roh. 19 Lebo náš štít patrí Hospodinovi a náš kráľ Svätému Izraela. 20 Vtedy si hovoril vo videní svojim zbožným, a povedal si: Pomoc som poskytol hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. 21 Našiel som svojho sluhu Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom, 22 takže moja ruka bude stále pri ňom a posilní ho moje rameno. 23 Neprekvapí ho nepriateľ a nešľachetník ho nepotlačí. 24 Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov a jeho nenávistníkov pozrážam. 25 Vernosť a milosť moja bude s ním a v mojom mene vyvýši sa jeho roh. 26 Položím jeho ruku na more a na veľtoky jeho pravicu. 27 Bude na mňa volať: Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy. 28 Ba ustanovím ho prvorodeným, najvyšším pre kráľov zeme. 29 Naveky zachovám mu svoju milosť a moja zmluva ostane s ním pevná. 30 Naveky zachovám jeho potomstvo, jeho trón bude, dokiaľ budú nebesá. 31 Ak jeho synovia opustia môj zákon, nebudú chodiť podľa môjho práva, 32 ak znesvätia moje ustanovenia, nebudú zachovávať moje príkazy, 33 prútom navštívim ich priestupok a ranami ich previnenie; 34 ale svoju milosť neodvrátim od neho a svoju vernosť nezruším, 35 neznesvätím svoju zmluvu a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. 36 Raz som prisahal na svoju svätosť, že nesklamem Dávida, 37 že jeho potomstvo potrvá naveky a jeho trón ako slnko predo mnou, 38 večne bude pevný ako mesiac, a Svedok na oblaku je verný. Sela. 39 Ale Ty si ho zavrhol a zamietol a nahneval si sa na svojho pomazaného, 40 zavrhol si zmluvu so svojím sluhom, až po zem zneuctil si jeho korunu. 41 Zbúral si všetky jeho múry a jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. 42 Drancovali ho všetci, čo šli povedľa, bol na potupu svojim susedom. 43 Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov, rozradostnil si všetkých jeho nepriateľov. 44 Odvrátil si ostrie jeho meča a nedal si mu obstáť v boji. 45 Zbavil si ho lesku, trón si mu zrazil k zemi. 46 Skrátil si dni jeho mladosti a hanbou si ho priodel. Sela. 47 Dokedy sa budeš skrývať, Hospodine? Či navždy bude blčať Tvoj hnev ako oheň? 48 Rozpomeň sa, čo je ľudský vek, na akú márnosť stvoril si všetkých ľudí! 49 Kto môže žiť tak, aby neuvidel smrť, a zachránil si dušu z moci podsvetia? Sela. 50 Kde sú Tvoje prvotné milostivé skutky, Pane, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? 51 Rozpomeň sa, Pane, na potupu svojich sluhov, že v hrudi nosím pohanu od národov; 52 ňou tupia Tvoji nepriatelia, Hospodine, tupia šľapaje Tvojho pomazaného! 53 Hospodin požehnaný naveky! Amen. Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk