Predchádzajúca kapitola

89. kapitola

Spomienka na Hospodinovu zmluvu s domom Dávidovým

1 Vyučujúci žalm Étána Ezrachovca.
2 O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod. 3 Lebo si riekol: Naveky je postavená milosť v nebesiach, na nich si upevnil svoju vernosť. 4 So svojím vyvoleným uzavrel som zmluvu, svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal: 5 Naveky upevním tvoje potomstvo, vybudujem tvoj trón z rodu na rod. Sela. 6 Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hospodine, a Tvoju vernosť v zbore svätých. 7 Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi? Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi Božími? 8 Boh je obávaný v kruhu svätých, veľký je On a hrozný pre všetkých, ktorí sú vôkol Neho. 9 Hospodine, Bože mocností, kto je ako Ty, mocný Hospodine? Tvoja vernosť je vôkol Teba. 10 Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny, Ty ich utišuješ. 11 Ty si rozmliaždil Rahaba ako zabitého, silným ramenom rozprášil si svojich nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náplň; Ty si ich založil; 13 sever i juh Ty si stvoril, Tábor i Chermón Tvojmu menu plesajú. 14 Máš mocnú pravicu, silná je Tvoja ruka, vyvýšená Tvoja pravica. 15 Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú. 16 Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre, 17 jasajú celý deň v Tvojom mene a Tvojou spravodlivosťou sú uveličení. 18 Lebo Ty si okrasou ich sily a Tvoja blahovôľa vyvyšuje náš roh. 19 Lebo náš štít patrí Hospodinovi a náš kráľ Svätému Izraela. 20 Vtedy si hovoril vo videní svojim zbožným, a povedal si: Pomoc som poskytol hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. 21 Našiel som svojho sluhu Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom, 22 takže moja ruka bude stále pri ňom a posilní ho moje rameno. 23 Neprekvapí ho nepriateľ a nešľachetník ho nepotlačí. 24 Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov a jeho nenávistníkov pozrážam. 25 Vernosť a milosť moja bude s ním a v mojom mene vyvýši sa jeho roh. 26 Položím jeho ruku na more a na veľtoky jeho pravicu. 27 Bude na mňa volať: Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy. 28 Ba ustanovím ho prvorodeným, najvyšším pre kráľov zeme. 29 Naveky zachovám mu svoju milosť a moja zmluva ostane s ním pevná. 30 Naveky zachovám jeho potomstvo, jeho trón bude, dokiaľ budú nebesá. 31 Ak jeho synovia opustia môj zákon, nebudú chodiť podľa môjho práva, 32 ak znesvätia moje ustanovenia, nebudú zachovávať moje príkazy, 33 prútom navštívim ich priestupok a ranami ich previnenie; 34 ale svoju milosť neodvrátim od neho a svoju vernosť nezruším, 35 neznesvätím svoju zmluvu a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. 36 Raz som prisahal na svoju svätosť, že nesklamem Dávida, 37 že jeho potomstvo potrvá naveky a jeho trón ako slnko predo mnou, 38 večne bude pevný ako mesiac, a Svedok na oblaku je verný. Sela. 39 Ale Ty si ho zavrhol a zamietol a nahneval si sa na svojho pomazaného, 40 zavrhol si zmluvu so svojím sluhom, až po zem zneuctil si jeho korunu. 41 Zbúral si všetky jeho múry a jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. 42 Drancovali ho všetci, čo šli povedľa, bol na potupu svojim susedom. 43 Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov, rozradostnil si všetkých jeho nepriateľov. 44 Odvrátil si ostrie jeho meča a nedal si mu obstáť v boji. 45 Zbavil si ho lesku, trón si mu zrazil k zemi. 46 Skrátil si dni jeho mladosti a hanbou si ho priodel. Sela. 47 Dokedy sa budeš skrývať, Hospodine? Či navždy bude blčať Tvoj hnev ako oheň? 48 Rozpomeň sa, čo je ľudský vek, na akú márnosť stvoril si všetkých ľudí! 49 Kto môže žiť tak, aby neuvidel smrť, a zachránil si dušu z moci podsvetia? Sela. 50 Kde sú Tvoje prvotné milostivé skutky, Pane, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? 51 Rozpomeň sa, Pane, na potupu svojich sluhov, že v hrudi nosím pohanu od národov; 52 ňou tupia Tvoji nepriatelia, Hospodine, tupia šľapaje Tvojho pomazaného! 53 Hospodin požehnaný naveky! Amen. Amen.