Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

89. kapitola

Spomienka na Hospodinovu zmluvu s domom Dávidovým

1 Vyučujúci žalm Étána Ezrachovca.
2 O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod. 3 Lebo si riekol: Naveky je postavená milosť v nebesiach, na nich si upevnil svoju vernosť. 4 So svojím vyvoleným uzavrel som zmluvu, svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal: 5 Naveky upevním tvoje potomstvo, vybudujem tvoj trón z rodu na rod. Sela. 6 Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hospodine, a Tvoju vernosť v zbore svätých. 7 Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi? Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi Božími? 8 Boh je obávaný v kruhu svätých, veľký je On a hrozný pre všetkých, ktorí sú vôkol Neho. 9 Hospodine, Bože mocností, kto je ako Ty, mocný Hospodine? Tvoja vernosť je vôkol Teba. 10 Panuješ nad vzdutým morom; keď dvíha svoje vlny, Ty ich utišuješ. 11 Ty si rozmliaždil Rahaba ako zabitého, silným ramenom rozprášil si svojich nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesá a Tvoja je i zem, svet i jeho náplň; Ty si ich založil; 13 sever i juh Ty si stvoril, Tábor i Chermón Tvojmu menu plesajú. 14 Máš mocnú pravicu, silná je Tvoja ruka, vyvýšená Tvoja pravica. 15 Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú. 16 Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre, 17 jasajú celý deň v Tvojom mene a Tvojou spravodlivosťou sú uveličení. 18 Lebo Ty si okrasou ich sily a Tvoja blahovôľa vyvyšuje náš roh. 19 Lebo náš štít patrí Hospodinovi a náš kráľ Svätému Izraela. 20 Vtedy si hovoril vo videní svojim zbožným, a povedal si: Pomoc som poskytol hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. 21 Našiel som svojho sluhu Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom, 22 takže moja ruka bude stále pri ňom a posilní ho moje rameno. 23 Neprekvapí ho nepriateľ a nešľachetník ho nepotlačí. 24 Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov a jeho nenávistníkov pozrážam. 25 Vernosť a milosť moja bude s ním a v mojom mene vyvýši sa jeho roh. 26 Položím jeho ruku na more a na veľtoky jeho pravicu. 27 Bude na mňa volať: Ty si otec môj, môj Boh a skala mojej spásy. 28 Ba ustanovím ho prvorodeným, najvyšším pre kráľov zeme. 29 Naveky zachovám mu svoju milosť a moja zmluva ostane s ním pevná. 30 Naveky zachovám jeho potomstvo, jeho trón bude, dokiaľ budú nebesá. 31 Ak jeho synovia opustia môj zákon, nebudú chodiť podľa môjho práva, 32 ak znesvätia moje ustanovenia, nebudú zachovávať moje príkazy, 33 prútom navštívim ich priestupok a ranami ich previnenie; 34 ale svoju milosť neodvrátim od neho a svoju vernosť nezruším, 35 neznesvätím svoju zmluvu a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. 36 Raz som prisahal na svoju svätosť, že nesklamem Dávida, 37 že jeho potomstvo potrvá naveky a jeho trón ako slnko predo mnou, 38 večne bude pevný ako mesiac, a Svedok na oblaku je verný. Sela. 39 Ale Ty si ho zavrhol a zamietol a nahneval si sa na svojho pomazaného, 40 zavrhol si zmluvu so svojím sluhom, až po zem zneuctil si jeho korunu. 41 Zbúral si všetky jeho múry a jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. 42 Drancovali ho všetci, čo šli povedľa, bol na potupu svojim susedom. 43 Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov, rozradostnil si všetkých jeho nepriateľov. 44 Odvrátil si ostrie jeho meča a nedal si mu obstáť v boji. 45 Zbavil si ho lesku, trón si mu zrazil k zemi. 46 Skrátil si dni jeho mladosti a hanbou si ho priodel. Sela. 47 Dokedy sa budeš skrývať, Hospodine? Či navždy bude blčať Tvoj hnev ako oheň? 48 Rozpomeň sa, čo je ľudský vek, na akú márnosť stvoril si všetkých ľudí! 49 Kto môže žiť tak, aby neuvidel smrť, a zachránil si dušu z moci podsvetia? Sela. 50 Kde sú Tvoje prvotné milostivé skutky, Pane, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? 51 Rozpomeň sa, Pane, na potupu svojich sluhov, že v hrudi nosím pohanu od národov; 52 ňou tupia Tvoji nepriatelia, Hospodine, tupia šľapaje Tvojho pomazaného! 53 Hospodin požehnaný naveky! Amen. Amen.