Predchádzajúca kapitola

84. kapitola

Túžba po chráme

1 Pre hudobný prednes. Na gatský nástroj. Žalm Kórachovcov.
2 Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! 3 Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. 4 Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď: oltáre Tvoje, Hospodine mocností, Kráľ môj a Boh môj! 5 Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália. Sela. 6 Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu! 7 Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň, a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. 8 S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. 9 Hospodine, Bože mocností, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákobov. Sela. 10 Hľaď, Bože, štít náš, a pozri na tvár svojho pomazaného! 11 Lebo lepší je deň v Tvojich sieňach ako inde tisíc; radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. 12 Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeľuje; Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. 13 Ó Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!