Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

81. kapitola

Slávnostná pieseň a Božia výstraha

1 Pre hudobný prednes; na gatský nástroj. Žalm Ásáfov.
2 Plesajte Bohu, našej sile, pokrikujte zvučne Bohu Jákobovmu! 3 Dajte sa do spevu! Rozozvučte bubon, citaru ľúbozvučnú s harfou! 4 Zatrúbte rohom na novmesiac, na spln mesiaca, na deň našej slávnosti, 5 lebo je to ustanovenie pre Izrael, zákon od Boha Jákobovho. 6 Ako svedectvo to ustanovil v Jozefovi, keď tiahol proti Egyptu. Počujem reč, ktorú som nepoznal: 7 Vyslobodil som mu plecia spod bremena a jeho ruky zbavili sa koša. 8 Volal si v súžení a vytrhol som ťa, zo skrýše hromu som ti odpovedal a skúšal som ťa pri vodách sváru. Sela. 9 Čuj, ľud môj, nech svedčím proti tebe! Keby si ma len poslúchol, Izrael! 10 Nech niet v tebe cudzieho boha a neklaňaj sa bohu cudziny. 11 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Otvor si naširoko ústa, ja ich naplním. 12 Ale ľud môj neposlúchal môj hlas a Izrael mi nebol povoľný. 13 Preto som ich vydal zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád. 14 Kiežby ma ľud môj poslúchal, kiežby Izrael chodil po mojich cestách, 15 čoskoro by som pokoril jeho nepriateľov a obrátil by som ruku proti jeho odporcom. 16 Zaliečali by sa mu tí, ktorí nenávidia Hospodina, a jeho čas by trval naveky. 17 Najlepšou pšenicou by som ho choval a medom zo skaly by som ho sýtil.