Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

78. kapitola

Neposlušnosť Izraela v minulosti je výstrahou a poučením

1 Poučný žalm Ásáfov. Načúvaj, ľud môj, môjmu poučeniu, nakloň si uši k rečiam mojich úst.
2 Otvoriť chcem ústa k podobenstvu, pradávnych časov vyrozprávať deje, 3 ktoré sme počuli a poznáme, a naši otcovia nám o nich rozprávali. 4 Nezatajíme ich pred synmi, rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil: 5 Postavil v Jákobovi svedectvo a ustanovil zákon v Izraeli, o ktorom našim otcom prikázal, aby ho hlásali svojim synom. 6 Aby vedelo o tom i budúce pokolenie; synovia, čo sa narodia, nech rozpovedia svojim synom, 7 aby v Bohu skladali svoju nádej, na skutky Božie nezabúdali, ale zachovávali Jeho prikázania; 8 aby neboli ako ich otcovia, to pokolenie odbojné a spurné, pokolenie, čo vrtkavé má srdce a ducha Bohu neverného. 9 Efrajimci, ozbrojení lukostrelci, dali sa na útek v deň boja 10 a nezachovávali zmluvu Božiu i zdráhali sa chodiť podľa Jeho zákona; 11 zabudli na Jeho činy a na Jeho divné skutky, ktoré im ukázal. 12 Pred ich otcami robil divy v Egypte, na Cóánskom poli; 13 rozdelil more a previedol ich: postavil vody ako val. 14 Oblakom ich viedol vo dne a svetlom ohňa po celú noc. 15 Rozštiepil skaly na púšti a napájal ich hojne ako z podzemného vodstva. 16 Vyviedol riavy zo skaly a vody spustil ako rieky. 17 Oni však ďalej hrešili proti Nemu, na púšti priečili sa Najvyššiemu. 18 A pokúšali Boha v srdci, žiadajuc pokrm podľa svojich chúťok. 19 Hovorili proti Bohu a vraveli: Či môže Boh stôl prestrieť na púšti? 20 Hľa, udrel na skalu, a tiekli vody a valili sa potoky. Ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu mäso pripraví? 21 Počul to Hospodin, a rozhneval sa preto; vzplanul oheň proti Jákobovi, aj proti Izraelu vystúpil hnev, 22 lebo neverili Bohu a nedúfali v Jeho pomoc. 23 Dal teda hore rozkaz mračnám a poroztváral dvere nebies; 24 manne dal padať na nich, aby jedli, dal im nebeské obilie. 25 Anjelským chlebom sýtili sa ľudia, poslal im stravy do sýtosti. 26 Pohol na nebi východným vetrom a svojou silou prihnal južný. 27 I spustil na nich dážď mäsa ako prachu, okrídleného vtáctva ako piesku morského; 28 spúšťal ich uprostred jeho tábora, okolo jeho príbytkov. 29 Tak jedli, že sa presýtili, priniesol im, čo si žiadali. 30 Ešte ani neuspokojili svoju žiadosť a pokrm mali ešte v ústach, 31 už vystúpil hnev Boží proti nim a vraždil medzi jeho vznešenými, pozrážal junač Izraela. 32 Jednako ďalej hrešili a neverili Jeho divom. 33 Dal teda miznúť ich dňom v márnosti a ich rokom v predčasnom skone. 34 Keď ich vraždil, pýtali sa naňho a Boha znova hľadali; 35 rozpomenuli sa, že Boh im je skalou a Najvyšší, Boh, ich vykupiteľom. 36 Zavádzali Ho ústami a svojím jazykom Mu luhali, 37 no ich srdce pevne nestálo pri Ňom, nedržali sa verne Jeho zmluvy. 38 On však bol milosrdný, vinu odpúšťal a nevyhubil; mnohokrát odvrátil svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. 39 Pamätal, že sú telo, dych, ktorý odchádza a nevracia sa. 40 Čo sa Mu napriečili na púšti a natrápili sa Ho na pustatine! 41 Potom zas pokúšali Boha, zarmucovali Svätého Izraelovho. 42 Na Jeho ruku sa nepamätali ani na deň, keď ich oslobodil od utláčateľa, 43 keď konal v Egypte svoje znamenia, zázraky svoje na Cóánskom poli; 44 keď premenil ich rieky na krv, aj ich potoky tak, že piť nemohli; 45 hmyz poslal na nich, aby ich žral, a žaby, aby ich hubili; 46 ich úrodu vydal žravému hmyzu a výťažok ich práce kobylkám; 47 kamencom zbil ich révu a sykomory ľadovcom; 48 dobytok vydal krupobitiu, ich stáda bleskom; 49 pálčivosť svojho hnevu pustil na nich, prchkosť, zlosť i súženie, húf poslov nešťastia. 50 Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život vydal moru. 51 V Egypte pobil všetko prvorodené, prvotiny mužskej sily v stanoch Chámových. 52 Lež svoj ľud vyviedol sťa ovce a sprevádzal ich púšťou ako stádo; 53 vodil ich v bezpečí, takže sa neľakali, ale ich nepriateľov more prikrylo. 54 I priviedol ich na svoje sväté územie, k vrchu, čo nadobudla Jeho pravica. 55 Pred nimi vyhnal národy, lanom im rozmeral dedičné vlastníctvo, v ich stanoch ubytoval kmene izraelské. 56 Lež spurne pokúšali Najvyššieho Boha a nezachovávali Jeho svedectvá. 57 Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. 58 Popudzovali Ho svojimi výšinami, svojimi modlárskymi rezbami Ho rozhorčovali. 59 Boh to počul a rozhneval sa a Izraela celkom zavrhol. 60 Zamietol príbytok šilónsky, stan, v ktorom býval medzi ľuďmi. 61 Do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníka svoju okrasu. 62 Napospas meču vydal svoj ľud a zanevrel tak na svoje dedičstvo. 63 Jeho mládencov strávil oheň a jeho pannám nespievali piesne svadobné. 64 Jeho kňazi padli mečom a jeho vdovy neplakali. 65 Tu precitol Pán ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. 66 Odrazil späť svojich protivníkov a vydal ich na večnú potupu. 67 Pohrdol stanom Jozefovým a nevyvolil si kmeň Efrajimov, 68 lež vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval. 69 A vystavil si svätyňu ako nebeské výsosti, ako zem, ktorú založil naveky. 70 Potom si vyvolil svojho sluhu Dávida a vzal ho od košiarov. 71 Odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol Jákoba, Jeho ľud, a Jeho dedičstvo, Izrael. 72 I pásol ich so srdcom bezúhonným, vodil ich rukou skúsenou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk