Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

78. kapitola

Neposlušnosť Izraela v minulosti je výstrahou a poučením

1 Poučný žalm Ásáfov. Načúvaj, ľud môj, môjmu poučeniu, nakloň si uši k rečiam mojich úst.
2 Otvoriť chcem ústa k podobenstvu, pradávnych časov vyrozprávať deje, 3 ktoré sme počuli a poznáme, a naši otcovia nám o nich rozprávali. 4 Nezatajíme ich pred synmi, rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil: 5 Postavil v Jákobovi svedectvo a ustanovil zákon v Izraeli, o ktorom našim otcom prikázal, aby ho hlásali svojim synom. 6 Aby vedelo o tom i budúce pokolenie; synovia, čo sa narodia, nech rozpovedia svojim synom, 7 aby v Bohu skladali svoju nádej, na skutky Božie nezabúdali, ale zachovávali Jeho prikázania; 8 aby neboli ako ich otcovia, to pokolenie odbojné a spurné, pokolenie, čo vrtkavé má srdce a ducha Bohu neverného. 9 Efrajimci, ozbrojení lukostrelci, dali sa na útek v deň boja 10 a nezachovávali zmluvu Božiu i zdráhali sa chodiť podľa Jeho zákona; 11 zabudli na Jeho činy a na Jeho divné skutky, ktoré im ukázal. 12 Pred ich otcami robil divy v Egypte, na Cóánskom poli; 13 rozdelil more a previedol ich: postavil vody ako val. 14 Oblakom ich viedol vo dne a svetlom ohňa po celú noc. 15 Rozštiepil skaly na púšti a napájal ich hojne ako z podzemného vodstva. 16 Vyviedol riavy zo skaly a vody spustil ako rieky. 17 Oni však ďalej hrešili proti Nemu, na púšti priečili sa Najvyššiemu. 18 A pokúšali Boha v srdci, žiadajuc pokrm podľa svojich chúťok. 19 Hovorili proti Bohu a vraveli: Či môže Boh stôl prestrieť na púšti? 20 Hľa, udrel na skalu, a tiekli vody a valili sa potoky. Ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu mäso pripraví? 21 Počul to Hospodin, a rozhneval sa preto; vzplanul oheň proti Jákobovi, aj proti Izraelu vystúpil hnev, 22 lebo neverili Bohu a nedúfali v Jeho pomoc. 23 Dal teda hore rozkaz mračnám a poroztváral dvere nebies; 24 manne dal padať na nich, aby jedli, dal im nebeské obilie. 25 Anjelským chlebom sýtili sa ľudia, poslal im stravy do sýtosti. 26 Pohol na nebi východným vetrom a svojou silou prihnal južný. 27 I spustil na nich dážď mäsa ako prachu, okrídleného vtáctva ako piesku morského; 28 spúšťal ich uprostred jeho tábora, okolo jeho príbytkov. 29 Tak jedli, že sa presýtili, priniesol im, čo si žiadali. 30 Ešte ani neuspokojili svoju žiadosť a pokrm mali ešte v ústach, 31 už vystúpil hnev Boží proti nim a vraždil medzi jeho vznešenými, pozrážal junač Izraela. 32 Jednako ďalej hrešili a neverili Jeho divom. 33 Dal teda miznúť ich dňom v márnosti a ich rokom v predčasnom skone. 34 Keď ich vraždil, pýtali sa naňho a Boha znova hľadali; 35 rozpomenuli sa, že Boh im je skalou a Najvyšší, Boh, ich vykupiteľom. 36 Zavádzali Ho ústami a svojím jazykom Mu luhali, 37 no ich srdce pevne nestálo pri Ňom, nedržali sa verne Jeho zmluvy. 38 On však bol milosrdný, vinu odpúšťal a nevyhubil; mnohokrát odvrátil svoj hnev, neprejavil všetku svoju prchkosť. 39 Pamätal, že sú telo, dych, ktorý odchádza a nevracia sa. 40 Čo sa Mu napriečili na púšti a natrápili sa Ho na pustatine! 41 Potom zas pokúšali Boha, zarmucovali Svätého Izraelovho. 42 Na Jeho ruku sa nepamätali ani na deň, keď ich oslobodil od utláčateľa, 43 keď konal v Egypte svoje znamenia, zázraky svoje na Cóánskom poli; 44 keď premenil ich rieky na krv, aj ich potoky tak, že piť nemohli; 45 hmyz poslal na nich, aby ich žral, a žaby, aby ich hubili; 46 ich úrodu vydal žravému hmyzu a výťažok ich práce kobylkám; 47 kamencom zbil ich révu a sykomory ľadovcom; 48 dobytok vydal krupobitiu, ich stáda bleskom; 49 pálčivosť svojho hnevu pustil na nich, prchkosť, zlosť i súženie, húf poslov nešťastia. 50 Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život vydal moru. 51 V Egypte pobil všetko prvorodené, prvotiny mužskej sily v stanoch Chámových. 52 Lež svoj ľud vyviedol sťa ovce a sprevádzal ich púšťou ako stádo; 53 vodil ich v bezpečí, takže sa neľakali, ale ich nepriateľov more prikrylo. 54 I priviedol ich na svoje sväté územie, k vrchu, čo nadobudla Jeho pravica. 55 Pred nimi vyhnal národy, lanom im rozmeral dedičné vlastníctvo, v ich stanoch ubytoval kmene izraelské. 56 Lež spurne pokúšali Najvyššieho Boha a nezachovávali Jeho svedectvá. 57 Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. 58 Popudzovali Ho svojimi výšinami, svojimi modlárskymi rezbami Ho rozhorčovali. 59 Boh to počul a rozhneval sa a Izraela celkom zavrhol. 60 Zamietol príbytok šilónsky, stan, v ktorom býval medzi ľuďmi. 61 Do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníka svoju okrasu. 62 Napospas meču vydal svoj ľud a zanevrel tak na svoje dedičstvo. 63 Jeho mládencov strávil oheň a jeho pannám nespievali piesne svadobné. 64 Jeho kňazi padli mečom a jeho vdovy neplakali. 65 Tu precitol Pán ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. 66 Odrazil späť svojich protivníkov a vydal ich na večnú potupu. 67 Pohrdol stanom Jozefovým a nevyvolil si kmeň Efrajimov, 68 lež vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval. 69 A vystavil si svätyňu ako nebeské výsosti, ako zem, ktorú založil naveky. 70 Potom si vyvolil svojho sluhu Dávida a vzal ho od košiarov. 71 Odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol Jákoba, Jeho ľud, a Jeho dedičstvo, Izrael. 72 I pásol ich so srdcom bezúhonným, vodil ich rukou skúsenou.