Nastavenia
 • Žalmy
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  Veľké skutky Božie v dejinách sú útechou ľudu v súžení

  1 Pre hudobný prednes. Podľa Jedutúna. Žalm Ásáfov. 2 Nahlas volám k Bohu a kričím, nahlas volám k Bohu, aby ma počul. 3 V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje, duša sa mi nedá potešiť. 4 Vzdychám, keď sa na Boha rozpomínam, keď rozjímam, klesám na duchu. Sela. 5 Držíš mi otvorené viečka, som znepokojený, ani hovoriť nemôžem. 6 Premýšľam o zašlých dňoch, na roky starodávne 7 spomínam; v noci rozjímam v srdci, rozmýšľam a duch môj báda. 8 Či Pán zamieta naveky a už viac neprejaví priazeň? 9 Či navždy skončila sa Jeho milosť, a slovo prestalo na celé pokolenia? 10 Či Boh zabudol zmilúvať sa, či v hneve zavrel svoje milosrdenstvo? Sela. 11 A povedal som: To je moja bolesť, že sa zmenila pravica Najvyššieho. 12 Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať, áno, rozpomínať sa na Tvoje pradávne divy. 13 O každom Tvojom diele hĺbať, o Tvojich skutkoch rozjímať. 14 Svätá je, Bože, Tvoja cesta! Ktoré božstvo je tak veľké ako Boh? 15 Ty si Boh, ktorý robí divné veci, svoju moc dal si poznať medzi národmi. 16 Ramenom vykúpil si svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. Sela. 17 Vody Ťa videli, Bože, vody Ťa videli a chveli sa, aj hlbiny sa zvírili. 18 Oblaky liali vodu, mračná vydali hrmenia a Tvoje strely mihali sa sem i tam. 19 Tvoj hrom zarachotil v povíchrici, svet osvietili blesky, triasla a chvela sa zem. 20 Cez more viedla Tvoja cesta, cez veľké vody chodník Tvoj, ale nebolo poznať Tvoje šľapaje. 21 Viedol si svoj ľud ako ovce Mojžišovou a Áronovou rukou.
 • Žalmy
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo