Predchádzajúca kapitola

65. kapitola

Vďaka za Božie požehnanie a úrody zeme

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov. Pieseň.
2 Tebe patrí chválospev, Bože na Sione, a Tebe nech sa plní sľub. 3 Ty počúvaš modlitbu; k Tebe prichádza každé telo 4 s vyznaním neprávosti. Keď nás premáhajú naše priestupky, Ty nám ich odpúšťaš. 5 Blahoslavený, koho si vyvolíš a pustíš ho do svojej blízkosti, aby prebýval na Tvojich nádvoriach. Nasýtime sa požehnaním Tvojho domu, svätosťou Tvojho chrámu. 6 Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov, 7 Ty, ktorý pevne staviaš vrchy svojou silou, opásaný mocou: 8 Ty, ktorý tíšiš hukot morí, hukot ich vĺn a hučanie národov, 9 takže sa boja obyvatelia končín Tvojich znamení. Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer. 10 Navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží plný vody; pripravuješ im obilie. Vskutku takto ju pripravuješ: 11 jej brázdy zvlažuješ, jej hrudy zarovnávaš, dažďom obmäkčuješ, jej porast požehnávaš. 12 Dobrotou svojou korunuješ rok, šľapaje Tvoje vlhnú tukom; 13 pastviská púšte vlhnú, kopce sa opasujú jasotom. 14 Lúky sa priodievajú stádami a doliny sa pokrývajú obilím; výskajú a prespevujú.