Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

65. kapitola

Vďaka za Božie požehnanie a úrody zeme

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov. Pieseň.
2 Tebe patrí chválospev, Bože na Sione, a Tebe nech sa plní sľub. 3 Ty počúvaš modlitbu; k Tebe prichádza každé telo 4 s vyznaním neprávosti. Keď nás premáhajú naše priestupky, Ty nám ich odpúšťaš. 5 Blahoslavený, koho si vyvolíš a pustíš ho do svojej blízkosti, aby prebýval na Tvojich nádvoriach. Nasýtime sa požehnaním Tvojho domu, svätosťou Tvojho chrámu. 6 Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme i ďalekých ostrovov, 7 Ty, ktorý pevne staviaš vrchy svojou silou, opásaný mocou: 8 Ty, ktorý tíšiš hukot morí, hukot ich vĺn a hučanie národov, 9 takže sa boja obyvatelia končín Tvojich znamení. Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer. 10 Navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží plný vody; pripravuješ im obilie. Vskutku takto ju pripravuješ: 11 jej brázdy zvlažuješ, jej hrudy zarovnávaš, dažďom obmäkčuješ, jej porast požehnávaš. 12 Dobrotou svojou korunuješ rok, šľapaje Tvoje vlhnú tukom; 13 pastviská púšte vlhnú, kopce sa opasujú jasotom. 14 Lúky sa priodievajú stádami a doliny sa pokrývajú obilím; výskajú a prespevujú.