Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

60. kapitola

Kvílenie národa po porážke a nádej na Božiu pomoc

1 Pre hudobný prednes na nápev: Ľalia svedectva. Pamätný žalm Dávidov na poučenie,
2 keď bojoval proti mezopotámskym a cóbskym Sýrčanom, keď sa Joáb vrátil a v Soľnom údolí porazil dvanásťtisíc Edómcov. 3 Bože, zavrhol si nás a roztrhol; Ty hneval si sa, teraz obnov nás! 4 Zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti. 5 Ty si dal vidieť svojmu ľudu tvrdé veci, napojil si nás vínom závratu. 6 Dal si koruhvu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela. 7 Aby vytrhnutí boli Tvoji milovaní, pomáhaj svojou pravicou a vyslyš nás! 8 Prehovoril Boh vo svojej svätyni: Zaplesám, Síchem rozdelím, údolie Sukót rozmeriam. 9 Mne patrí Gileád, mne Menašše; Efrajim je mi prilbou na hlave a Júda mojou berlou. 10 Moáb mi je umývadlom, na Edóm hodím svoju obuv, nad Filištínskom víťazne zaplesám. 11 Kto ma vovedie do ohradeného mesta? Kto zavedie ma po Edóm? 12 Či nezavrhol si nás ty, Bože a nevychádzaš s vojmi našimi? 13 Ty nám udeľ pomoc proti protivníkom; bo daromná je ľudská pomoc. 14 My s Bohom dokážeme silu. On pošliape našich protivníkov.